Historisk arkiv

Destinasjon Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

 

Atlanterhavsveien (Foto: CH/www.visitnorway.com)

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Norge har de beste forutsetninger for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen har valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen, som en av fem satsingsnæringer. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring. Regjeringen vil derfor føre en spesielt aktiv politikk overfor reiselivsnæringen, slik den gjør det overfor energinæringen, de maritime og marine næringer, og innenfor miljøteknologi.

 

Destinasjon Norge

Destinasjon Norge (Foto: CH/www.visitnorway.com)


 


Regjeringen ønsker at Norge skal være en ledende, innovativ, dynamisk og kunnskapsbasert økonomi med særlig satsing innenfor de områder hvor vi har særskilte fortrinn. En aktiv næringspolitikk er viktig for å få til innovasjon og omstilling. Regjeringen legger til rette for dette både gjennom generelle rammebetingelser og mer spissede satsinger innenfor  næringspolitikken.

Reiselivsnæringen må dreies fra kun å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Visjonen er at vi gjennom å tilby verdifulle opplevelser skal skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapet. Det krever at vi spisser innsatsen reiselivspolitikken. Dette skal bidra til økt verdiskaping innenfor reiseliv i Norge.


På bakgrunn av målene, premisser og samordning for utvikling av reiselivspolitikken, er det valgt ut tre hovedinnsatsområder for regjeringens arbeid med reiselivsnæringen fremover. Disse er knyttet til en mer effektiv organisering av ulike aktører i og i tilknytning til reiselivsnæringen, suksesskriterier for å lykkes med nødvendig produkt- og reisemålsutvikling, samt metoder for salg og markedsføring av norske reiselivsprodukter.