Historisk arkiv

Hvordan gjennomføres kunnskapsinnhentingen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Kunnskapsinnhentingen er delt inn i tre hovedtrinn: 1) samråd (involvering av interessegrupper), 2) utredningsfase og 3) høringsfase.

Kunnskapsinnhentingen er delt inn i tre hovedtrinn:

1. Samråd – involvering av interessegrupper

For å sikre lokal og regional forankring av kunnskapsinnhentingen inviteres alle berørte aktører og interessegrupper til å komme med innspill til det videre arbeidet. Dette skjer først og fremst gjennom: 

  • Åpen innspillskonferanse i Svolvær 16. april. Les mer.
  • Skriftlige innspill.

2. Utredningsfase

Det er utarbeidet et eget utredningsprogram for denne fasen. Utredningsprogrammet er basert på mandatet for kunnskapsinnhentingen og på de innspillene vi har mottatt i samrådsfasen. Utredningsfasen vil pågå frem til sommeren 2013. 

3. Høringsfase

Delutredningene vil sammenstilles til et felles dokument, som vil sendes på høring til berørte interesser før sluttrapport for kunnskapsinnhentingen ferdigstilles. 

OEDs kunnskapsinnhenting

OED gjennomfører parallelt en kunnskapsinnhenting om virkninger av økt petroleumsvirksomhet i uåpnede områder i det nordøstlige Norskehavet. Les mer om OEDs kunnskapsinnhenting her