Historisk arkiv

Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utgitt et nytt veiledningsmateriell kalt ”Det magiske øyeblikket”.

Veiledningsmateriellet er todelt og består av et veiledningshefte og en film.  

 Veiledningsmateriellet formidler kunnskap og erfaringer som er viktig for alle som arbeider med utsatte unge innenfor offentlige tjenester eller innenfor frivillige organisasjoner.

Veiledningsmateriellet tar særlig for seg arbeidsformer og strategier overfor ungdom som ikke selv oppsøker hjelp eller som unndrar seg hjelp.  

Materiellet er godt egnet som grunnlag for diskusjon og refleksjon i tverrfaglig samarbeid mellom flere som arbeider med ungdom. Vi håper at hefte og film kan gi kunnskap og inspirere til innsats som gjør at flere ungdom som sliter oppdages og får den hjelpen de trenger.  

Veiledningsheftet er skrevet av Reidun Follesø ved Høgskolen i Bodø på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hun har sammen med Catrine Torbjørnsen Halås også hatt det faglige ansvaret for filmen som er laget av News on Request.  

Eksemplarer av veiledningsmateriellet kan bestilles fra Departementenes servicesenter, Post og distribusjon, på e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Publikasjonskode for bestilling av veiledningsheftet er Q-1178, mens publikasjonskode for filmen er Q-1179.  

Du kan også laste ned veiledningsheftet og se filmen her.