Historisk arkiv

Inkluderingsutvalg skal gi råd til Lysbakken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I løpet av det neste året skal Inkluderingsutvalget skape en bred, politisk debatt og gi råd til inkluderingsministeren. - Jeg vil ha en bred debatt rundt inkluderingspolitikken. Diskusjonene skal føres i hele landet og jeg vil at ulike stemmer og synspunkter skal komme fram. Jeg vil vite hva som opptar folk, hvilke erfaringer og ideer de har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.


I løpet av det neste året skal Inkluderingsutvalget skape en bred, politisk debatt og gi råd til inkluderingsministeren.

- Jeg vil ha en bred debatt rundt inkluderingspolitikken. Diskusjonene skal føres i hele landet og jeg vil at ulike stemmer og synspunkter skal komme fram. Jeg vil vite hva som opptar folk, hvilke erfaringer og ideer de har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.


Foto: Håkon Mosvold Larsen Scanpix

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge. Med bakgrunn i dette skal utvalget foreslå prinsipper og tiltak for inkluderings- og integreringsarbeidet. Målet med utvalget er å få en bred, kunnskapsbasert gjennomgang og diskusjon av sentrale spørsmål på området, og dermed legge grunnlaget for fremtidig politikkutforming. Utvalget skal levere sin utredning (NOU) til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om ett år.

- Debattene rundt integrerings- og inkluderingsspørsmål viser at dette er temaer som engasjerer bredt. Mange har sterke meninger, og virkelighetsbildene som tegnes er til dels svært motstridende. Utvalget har derfor en krevende jobb når de nå skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert fremstilling av dette saksfeltet, sier Lysbakken.

Utvalget er satt sammen av personer med allsidig erfaring og kompetanse og består av personer med ulik etnisk bakgrunn, med forskjellig yrkesbakgrunn, i ulik alder og som bor forskjellige steder i landet.

- Det er et spennende utvalg med mye kompetanse og stor bredde. Jeg har store forventninger til utvalgets arbeid, sier statsråden.

Utvalget skiller seg fra mange andre offentlige utvalg ved at det også skal arrangere debattmøter rundt om i landet.

Utvalget skal blant annet diskutere og foreslå tiltak knyttet til:
• Utfordringer med en mulig utvikling av et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn resten av befolkningen.
• Hva som kan gjøres for å øke den lave yrkesdeltakelsen til kvinner med innvandrerbakgrunn i enkelte grupper.
• Hvordan Norge bedre kan benytte ressursene mange personer med innvandrerbakgrunn besitter, både med tanke på økonomisk vekst og samfunnsmessig utvikling.
• Hvilke utfordringer som knytter seg til bokonsentrasjon av enkelte grupper i byområder (segregering), og hvordan disse utfordringene kan løses.
• Hvilke felles verdier som bør danne grunnlaget for vårt flerkulturelle samfunn, og hva som kan gjøres for å sikre at hele befolkningen slutter opp om disse verdiene.
• Hvilke aktuelle og mulige konfliktområder som finnes i det flerkulturelle samfunnet hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt, og hvordan samfunnet best kan håndtere slike konflikter når de oppstår.

Les mandatet her

Utvalget skal ledes av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune og tidligere direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Her er utvalgets medlemmer