Historisk arkiv

Offentlig utvalg utreder styrkeforholdene i matvarekjeden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tre statsråder presenterte utvalget

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), barne-, likestillings og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (SV) og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap), presenterte i dag utvalget som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

Tidligere statsråd og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Einar Steensnæs, skal lede utvalget som utreder styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

Se opptak fra pressekonferansen her

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), barne-, likestillings og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (SV) og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap), presenterte i dag utvalget som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Landbruks-, konkurranse-, og forbrukermyndighetene står sammen bak utvalget på 15 personer som har en bred geografisk spredning og representerer ulike samfunns- og næringsinteresser.Lysbakken, Aasrud, Brekk og Steensnæs
Fra venstre: Steensnæs, Brekk, Aasrud, og Lysbakken. Foto: Helge Skinnes


 
Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skal utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.

-Økt eierskap og innflytelse fra handelen er et relativt nytt fenomen som myndighetene til nå ikke har gått grundig inn i. Vi ønsker å få belyst konsekvensene av denne utviklingen for både forbruk og matproduksjon. Samtidig er det viktig å få gjennomgått hele verdikjeden for mat for å avklare styrkeforholdene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

-Effektiv konkurranse i matvarekjeden er viktig både for å holde prisene på et riktig nivå, og for å åpne for nyskapning og utvikling av nye produkter til glede for forbrukerne, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud. 

-For å sikre forbrukernes interesser i matvaremarkedet er det viktig å få innsyn i hvordan maktforhold påvirker pris, kvalitet, vareutvalg og tilgjengelighet. Min ambisjon er at utvalgets arbeid skal klargjøre hva som best fremmer forbrukernes interesse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Utvalgets medlemmer, åtte kvinner og syv menn, har en bred geografisk spredning og bakgrunn fra alle deler av verdikjeden for mat. Juridisk ekspertise, kompetanse innen næringsutvikling, strategi og merkevare, økonomi og statsvitenskap er også ivaretatt. 

-Jeg er glad for at utvalget er så bredt sammensatt og skal gå så grundig til verks. Til syvende og sist dreier det seg om å imøtekomme forbrukernes behov og samtidig sikre en hensiktsmessig matproduksjon. Dette er viktige spørsmål som engasjerer mange, sier utvalgsleder Einar Steensnæs.

Kontaktpersoner:
LMD: Kommunikasjonssjef Ottar A. Løvik, 22 24 91 05/48 14 04 77
FAD: Senior kommunikasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav 22 24 48 27/92 45 53 37
BLD: Kommunikasjonssjef Maria Brit Espinoza 22 24 24 15/91 55 96 73