Historisk arkiv

Eksport av barnetrygd i EØS-området

Grunngitt uttalelse fra ESA om barnetrygd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Norge har i dag mottatt grunngitt uttalelse fra ESA om eksport av barnetrygd i EØS-området. Saken gjelder retten til barnetrygd for barn som ikke bor fast sammen med den forelderen som arbeider i Norge.

Norge har i dag mottatt grunngitt uttalelse fra ESA om eksport av barnetrygd i EØS-området.  Saken gjelder retten til barnetrygd for barn som ikke bor fast sammen med den forelderen som arbeider i Norge. 

Det dreier seg om situasjoner der foreldrene ikke lever sammen og barnet bor fast sammen med sin forelder i hjemlandet. ESA mener at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser etter trygdeforordning 1408/71 art. 76 fordi man ikke vurderer om et barn, bosatt sammen med en annen forelder utenfor Norge, hovedsakelig forsørges av forelderen som bor i Norge (og som ikke bor sammen med den andre forelderen).

BLD har tidligere mottatt åpningsbrev fra ESA i denne saken. Norge svarte 8. februar i år at vi anser at vi oppfyller våre forpliktelser etter EØS-avtalen. EØS-foreldre behandles på samme måte som norske foreldre, det er ingen forskjellsbehandling.

Norge vil nå vurdere den grunngitte uttalelsen nøye.  Man har normalt 2 måneder svarfrist til ESA. Det er to alternativer; enten kan Norge endre praksis i denne type saker eller man kan fastholde det tidligere standpunktet. Dersom Norge ikke endrer praksis, vil ESA kunne bringe saken inn for EFTA-domstolen.