Historisk arkiv

Manifest mot mobbing 2011 – 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kampanje i uke 36

Manifest mot mobbing 2011 – 2014 er et forpliktende samarbeid mellom mange ulike parter. Hvert år settes det fokus på bestemte områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Årets kampanje handler om digital mobbing.

Manifest mot mobbing 2011 – 2014 er et forpliktende samarbeid mellom regjeringen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Utdanningsforbundet, KS, Fagforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk skolelederforbund. Partene vil årlig sette fokus på bestemte områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing og i 2011 er fokusområdet digital mobbing. Årets kampanje handler om digital mobbing.

Hvor mange er utsatt for digital mobbing?
I følge en fersk undersøkelse utført av Norstat sier 66 prosent av de spurte ungdommene at de har opplevd digital mobbing i omgangskretsen. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med «Bruk Hue»-kampanjen som arrangeres i regi av Barnevakten, Røde Kors, Medietilsynet og Telenor.

Internett og mobil kan være gode verktøy for barn og unge, det er en viktig arena for fri og demokratisk deltakelse og debatt, men dessverre opplever altfor mange å bli mobbet og krenket på nett eller via sms. Over 45 000 barn og unge i Norge blir utsatt for mobbing og trusler på nett. 70 000 barn har opplevd uønskede seksuelle kommentarer på nettet, og mer enn 30 000 barn er blitt mobbet eller truet via mobiltelefon. Norge ligger i Europa-toppen i mobbing på nettet.

Bredt samarbeid
Det er et bredt samarbeid på dette feltet blant sentrale aktører. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet jobber med digitale medier blant annet gjennom Trygg-bruk-senteret ved Medietilsynet. nettverket er sammensatt av både organisasjoner, departementer, bedrifter, bransje¬-organisasjoner. Les mer her: www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk

”Bruk hue”-kampanjen har siden 2009 jobbet systematisk mot digital mobbing, og har så langt besøkt 200 ungdomsskoler, og møtt over 50.000 elever. Kampanjen skal i løpet av høsten besøke 50 ungdomsskoler. Ifølge «Bruk Hue» sier tre av fire barn og unge mellom 10 og 15 år at kampanjen har bidratt til at de står bedre rustet til å håndtere mobbing med mobiltelefon eller på sosiale medier.

Voksne må blande seg
Digital mobbing er et problem som mange foreldre ikke forstår rekkevidden av. Barn blir stadig yngre første gang de bruker internett, og foreldrene har ikke alltid oversikten over barnas nettbruk. Voksne må blande seg. Denne kampanjen skal skape mer oppmerksomhet og bevissthet rundt digital mobbing – også blant voksne. Vi må blant annet øke vår kompetanse om mobbing og digital mobbing og være et godt eksempel for andre barn og voksne.

Les mer om kampanjen her: www.udir.no/mmm

Følg kampanjen på facebook: http://www.facebook.com/manifest.mot.mobbing