Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny struktur for framtidens likestillingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag på vegne av Regjeringen den første utredningen fra Likestillingsutvalget. Utvalget foreslår blant annet å opprette et nytt likestillingsdirektorat, 200 millioner kroner årlig over ti år til lokalt likestillingsarbeid og at Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis muligheten til å tilkjenne økonomisk oppreising.

Utvalgets mandat er å vurdere de organisatoriske rammene for det offentliges arbeid for likestilling mellom kvinner og menn på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Utvalget har kartlagt det offentlige likestillingsarbeidet i regi av departementer, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. Videre er Likestillings- og diskrimineringsombudets og Likestillings- og diskrimineringsnemndas oppgaver og arbeid vurdert særskilt.       
- Kartleggingen avdekker klare svakheter ved dagens struktur. Det er få insentiver for kommunene til å drive aktivt likestillingsarbeid. Utvalget konstaterer at Regjeringen mangler et fagorgan for iverksetting av likestillingspolitikk. Dette betyr at viktige oppgaver ikke blir ivaretatt på en systematisk måte, sier utvalgsleder Hege Skjeie.

-Utvalget har også vurdert ombudets mandat og organisasjonsform, og kompetansedelingen mellom ombud og nemnd. Den største svakheten ved denne ordningen gjelder begrensninger som er lagt på nemndas myndighet, da særlig at nemnda ikke har myndighet til å tilkjenne oppreisning ved brudd på diskrimineringslovene, sier Skjeie.

- Oppnevningen av Likestillingsutvalget er en del av regjeringens strategi for å utvikle en rettferdig, effektiv og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtiden. For å oppnå dette er en god organisering av det offentlige likestillingsarbeidet nødvendig. Vi vil vurdere utvalgets forslag nøye. Regjeringen tar sikte på å legge fram en proposisjon om diskrimineringslovgivningen i 2012/2013 og en stortingsmelding om likestillingspolitikken i 2013. Her skal vi ta stilling til flere av utvalgets forslag, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. 


Likestillingsutvalget foreslår: 

• Et nytt direktorat for likestilling med fem regionkontorer.
• Et 10-årig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid: 200 mill. kr per år.
• Den lovfestede plikten til aktivt likestillingsarbeid for både arbeidsgivere og offentlige myndigheter konkretiseres.
• Et forbud mot sammensatt diskriminering tas inn i likestillingsloven og i de øvrige diskrimineringslovene.
• Likestillings- og diskrimineringsombudet videreføres. Ombudets mandat presiseres når det gjelder pådriveroppgavene. 
• Ombudets konvensjonstilsyn styrkes.
• Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis myndighet til å tilkjenne oppreisning i saker der det er konstatert diskriminering.  
• Et kontaktutvalg mellom barne-, likestillings- og inkluderingsministeren og organisasjonene som arbeider med kjønnslikestilling.  
• Et forum for likestilling i arbeidslivet mellom barne-, likestillings- og inkluderingsministeren og partene i arbeidslivet

Se utvalgte rapporter fra likestillingsutvalget

Les NOU 2011: 18 - Struktur for likestilling

Se presentasjonen fra Likestillingsutvalget her

Presentasjon ved overlevering ved utvalgsleder Hege Skjeie