Historisk arkiv

Historisk arkiv

Åpenhet om lønn på arbeidsplassen skal gi likelønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgivere skal utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn. Det foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i et lovforslag som blir sendt på høring i dag.

Arbeidsgivere skal få plikt til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn. Det foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i et lovforslag som blir sendt på høring i dag.

–Kampen for likelønn, lik lønn for arbeid av lik verdi, har vi ikke vunnet ennå. Temaet har vært på den politiske dagsordenen i over hundre år. Det er mer enn 50 år siden Norge sluttet seg til ILOs likelønnskonvensjon. Vi følger nå opp regjeringens likelønnsmelding med å foreslå lønnsstatistikker og opplysningsplikt. Det er et viktig tiltak på veien mot målet om likelønn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Forslaget innebærer også at arbeidstakere skal kunne kreve opplysninger om lønn på arbeidsplassen ved mistanke om diskriminering.

Lønnsstatistikker og opplysningsplikt skal skape større åpenhet om lønn på arbeidsplassen. Større åpenhet om hva de ansatte i virksomheten tjener vil synliggjøre eventuelle lønnsforskjeller, gjøre det enklere å finne treffende tiltak for likelønn mellom kvinner og menn og motvirke konkrete tilfeller av lønnsdiskriminering.

Kvinners gjennomsnittlige timelønn utgjør om lag 85 prosent av menns. Noe av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes brudd på likestillingsloven som gir rett til lik lønn for arbeid av lik verdi og er et vern mot diskriminerende lønnsfastsettelse.

Forslaget er en oppfølging av stortingsmeldingen om likelønn (Meld St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn). Fra før har regjeringen fulgt opp likelønnsmeldingen med følgende tiltak:

  • tydeligere tredeling av foreldrepermisjonen for å få en bedre fordeling av permisjonen mellom kvinner og menn er vedtatt
  • forslag om lønnet ammefri er sendt på høring
  • lovforslag som skal hindre at ansatte får svakere lønnsutvikling etter foreldrepermisjon, er sendt til Stortinget

Høringsfristen er 13. desember 2012.