Historisk arkiv

Nye lovforslag skal beskytte barn mot vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ingen barn skal tvinges til samvær med voldelige foreldre. Derfor sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet flere lovforslag på høring i dag.

Ingen barn skal tvinges til samvær med voldelige foreldre. Derfor sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet flere lovforslag på høring i dag. 

Et av lovforslagene gir forelderen som barnet bor hos rett til å si nei til samvær dersom forelderen reelt frykter at samværsforelderen utsetter barnet for vold og/eller overgrep.

- Vi beskytter i dag barn for dårlig, det er nødvendig med endringer i lovverket for at barn utsatt for vold og overgrep skal bli bedre hørt. Med dette forslaget presiserer vi også overfor foreldre det ansvaret som ligger i å ha omsorg for barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Mange av de som jobber tett på og ser de mest utsatte barna, gir uttrykk for at barns rettssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt i saker hvor det er mistanke om vold og overgrep under samvær. Med disse lovendringene ønsker statsråd Thorkildsen endringer i tråd med kunnskap og forskning som viser at fysisk mishandling, seksuelt misbruk, emosjonell trakassering og neglisjering er skadelig for barns helse – både fysisk og psykisk. 

I forslaget presiseres at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis anledning til å bli hørt og at barn skal bli hørt om alle sider av en sak, herunder om de ønsker samvær med den ene forelderen eller ikke.

Professor Kristin Skjørten ved UIO har analysert 163 lagmannsrettsdommer fra 2006-2007 om barnefordeling og høring av barn. I saker som gjelder både fast bosted og samvær er det slik at barn som regel høres om bosted fra de er syv år gamle, viser Skjørtens studie. Men bare en fjerdedel av barna blir hørt om samvær i saker der fast bosted er hovedspørsmålet. Det gjelder også der domstolen mener det har forekommet vold i familien. Omtrent halvparten av sakene i Skjørtens datamateriale dreide seg om barn under syv år. Disse barna ble i hovedsak ikke hørt og stort sett bare dersom de hadde eldre søsken. En tredjedel av dommene gikk mot barnas ønske.

 

Hovedtrekkene i lovforslagene er:

  • Å tydeliggjøre at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante sider ved saken, få informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet. 
  • Å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av en sak for domstolene.
  • Å tydeliggjøre i barneloven at bostedsforelderen har rett til å stanse samvær ved reell frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep. Samvær skal ikke tvinges gjennom når det er en reell mulighet for at barnet utsettes for vold og /eller overgrep fra samværsforelderen. Retten skal også treffe midlertidige avgjørelser i saker der det er påstander om vold og overgrep hvis en av partene krever det.  
  • Endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og overgrepsproblematikk. 
  • Å drøfte om barnevernet skal kunne være partshjelper i saker etter barneloven og om tap av samværsrett eller foreldreansvar skal kunne  fremmes som sivilt krav i straffesak.  

 

Les høringsnotatet her.