Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tilskudd selvforsvarskurs - samlet oversikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Her finnes informasjon av gjennomgangen av tilskudd til selvforsvarskurs, og en samlet oversikt over alle tilskuddsordninger departementet administrerte i 2011.

Her finnes informasjon av gjennomgangen av tilskudd til selvforsvarskurs, og en samlet oversikt over alle tilskuddsordninger departementet administrerte i 2011.

 

Gjennomgang av e-poster

BLD har hatt en ny gjennomgang av alle e-poster og sms, som er sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Denne dokumentasjonen kan lastes ned her

Av personvernhensyn har vi valgt å skjerme navnet på saksbehandlere i departementet i dokument. Det er kun saksbehandlere som er sladdet i oversikten. 

Brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen


22. februar svarte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kontroll- og konstitusjonskomiteen på deres brev av 13. februar. I brevet svarer statsråd Audun Lysbakken på tre spørsmål. Lysbakken redegjør også for departementets gjennomgang og kvalitetssikring av alle tilskuddsordninger og enkelttilskudd.

27. februar sendte BLD et vedlegg til brevet som inneholder en samlet oversikt over de tilskuddsordninger departementet administrerte i 2011, fordelt på beløp og mottaker.

Departementet tar sikte på å oversende resultatene av gjennomgangen av enkelttilskudd til komiteen i løpet av de nærmeste ukene.  

Brev sendt til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 5. mars

Vedlegg til brevet

 

Korrespondanse i saken mellom Kontroll- og konstitusjonskomiteens og BLD finnes på Stortingets nettside.

 

Innsyn i dokumenter

Etter en grundig vurdering er det valgt å praktisere en stor grad av åpenhet i denne saken. Alle relevante dokumenter i saken blir offentliggjort, også enkelte dokumenter som er interne og som tidligere har vært unntatt offentlighet.

De som ønsker dokumenter i saken må søke om innsyn på vanlig måte. Dokumentene i saken blir ikke lagt ut på internett.


Spørsmål til Kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid rettes til Stortinget.

 

Oversikt over tilskuddsordninger fra BLD - tildelinger 2011


Dette er en samlet oversikt over de tilskuddsordninger departementet administrerte i 2011, fordelt på beløp og mottaker. Oversikten omfatter også de tilskuddsordninger der det administrative ansvaret er overført til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Fylkesmennene. Oversikten inneholder ikke stønader som forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet til private husholdninger i form av kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og engangsstønad ved fødsel.

Oversikt over tilskuddsordninger under BLD - med tildelinger i 2011

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
likemannsarbeid arbeidsrettede tiltak

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐
likemannsarbeid ordinært 2011

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐
paraplyorganisasjoner

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐sommerleir
for barn med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Fordeling av tilskudd frivillige organisasjoner til ferie‐ og velferdstilbud
for personer med nedsatt funksjonsevne

Fordelingen av tilskudd til storbyordingen ‐ Fattiggdomstiltak

Fordeling av tiltak til storbyordningen ‐ Ungdomstiltak og strakstiltak

Fordeling av tilskudd til mangfold og inkluderinge

Fordeling av tilskudd til nasjonal grunnstøtte til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner

Fordeling av tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Fordeling av tilskudd gitt gjennom Barentsregionens ungdomsprogram

Fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
til internasjonalt arbeid

Fordeling av tilskudd til holdningsskapende arbeid mot kjønnslemlestelse

Fordeling av tilskudd til kommunene til krisesentre

Fordeling av tilskudd til kommunene til incest- og voldtektssentre

Fordeling av tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner

Fordeling av tilskudd til samlivstiltak

Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner på familie‐ og likestillingsområdet

Fordeling av tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige og andre som
arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner

Til toppen