Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Oversikt over tilskuddsordninger fra BLD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Siden inneholder en samlet oversikt over de tilskuddsordninger departementet administrerte i 2011, fordelt på beløp og mottaker. Oversikten omfatter også de tilskuddsordninger der det administrative ansvaret er overført til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Fylkesmennene.

Oversikten inneholder ikke stønader som forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet til private husholdninger i form av kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og engangsstønad ved fødsel.

Oversikt over tilskuddsordninger fra BLD 2011

Oversikt over tilskuddsordninger under BLD - med tildelinger i 2011

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
likemannsarbeid arbeidsrettede tiltak

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐
likemannsarbeid ordinært 2011

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐
paraplyorganisasjoner

Fordeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ‐sommerleir
for barn med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Fordeling av tilskudd frivillige organisasjoner til ferie‐ og velferdstilbud
for personer med nedsatt funksjonsevne

Fordelingen av tilskudd til storbyordingen ‐ Fattiggdomstiltak

Fordeling av tiltak til storbyordningen ‐ Ungdomstiltak og strakstiltak

Fordeling av tilskudd til mangfold og inkluderinge

Fordeling av tilskudd til nasjonal grunnstøtte til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner

Fordeling av tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Fordeling av tilskudd gitt gjennom Barentsregionens ungdomsprogram

Fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
til internasjonalt arbeid

Fordeling av tilskudd til holdningsskapende arbeid mot kjønnslemlestelse

Fordeling av tilskudd til kommunene til krisesentre

Fordeling av tilskudd til kommunene til incest- og voldtektssentre

Fordeling av tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner

Fordeling av tilskudd til samlivstiltak

Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner på familie‐ og likestillingsområdet

Fordeling av tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige og andre som
arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner

Til toppen