Historisk arkiv

48 millioner fordelt til storbytiltakene 2010:

1,4 millioner til tiltak for barn og unge i Kristiansand og Arendal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kristiansand får 1 000 000 og Arendal 441 000 kroner fra årets bevilgning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er over 1 millioner kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de to byene.

Kristiansand er tildelt 250 000 kroner og Arendal 111 000 til ungdomstiltak. Pengene benyttes til tiltak som bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig i alderen 12 til 25 år. Tilskuddsordningen retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert. Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring.

I tillegg er Kristiansand tildelt 750 000 og Arendal 330 000 kroner til fem ulike fattigdomstiltak. To av tiltakene er i Kristiansand, og tre i Arendal.

- For ungdom som dropper ut av skolen og som mangler jobberfaring kan det være vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet. Både Kristiansand og Arendal får nå støtte til sommerjobbprosjekter som bidrar til at ungdom kan bygge seg relevante nettverk og få nødvendige støtte til å få en fot innenfor arbeidslivet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

De øremerkede midlene for tiltak mot fattigdomsproblemer er særlig tiltenkt områder med store levekårsproblemer. Tilskuddene kan bla. benyttes til ferie- og fritidsaktiviteter, og til bedre tilknytning til arbeidsmarkedet for unge med liten eller mangelfull utdanning. I tillegg gis det støtte til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.

-----
Priv. til red:
Nedenfor følger en oversikt over tildelingen av storbymidler 2010 til hhv. ungdomstiltak og fattigdomstiltak i Kristiansand og Arendal.
For oppfølging og mer detaljerte opplysninger om tiltakene henvises det til Kristiansand og Arendal kommune.
Se også samtidig utsendt hovedpressemelding nr.10017– Storbymidler 2010 ("48 millioner til tiltak for barn og unge i bysamfunn") med oversikt over tildelingen for alle de 23 bykommunene som inngår i tilskuddsordningen.

-----


 

Ungdomstiltak Kristiansand og Arendal 2010

 

 

Søknadssum

Tilskudd

Antall tiltak

Kristiansand

500 000

250 000

1

Arendal

356 700

111 000

3

Totalt 23 byer

47 064 119

16 644 000

31

 

Fattigdomstiltak Kristiansand og Arendal 2010

 

Kommune

Søknadssum

Tilskudd

Antall tiltak

Kristiansand

1 350 000

750 000

2

Arendal

388 500

330 000

3

Totalt 23 byer

66 150 676

31 500 000

184

 

Fattigdomstiltak/ungdomstiltak 2010 – Oversikt over tiltak som får tilskudd

Kristiansand:
Fattigdomstiltak:


Sommerjobbprosjektet 2010 (350 000)
Ferie- og fritidstiltak (400 000)

Ungdomstiltak:  


Oppfølging av unge gjengangere(250 000)

Arendal:
Fattigdomstiltak:


Ferie for alle (150 000)
Ferietilbud for familier (80 000)
Sommerjobb prosjektet (100 000)  
 

Ungdomstiltak:  

 
Digital tilgjengelighet (50 000)
Diverse utstyr og aktivitetsstøtte(50 000)
Støtte for å gjennomføre treningstilbud for utviklingshemmede (11 000)