Historisk arkiv

Lysbakken ønsker samfunnsdebatt:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnevernsreformen skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken la i dag fram planer for evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken la i dag fram planer for evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet. Det er nå seks år siden staten tok over ansvaret for barnevernet fra fylkeskommunene, og det statlige barnevernet med fem regioner ble opprettet (Barne-, ungdoms- og familieetaten).

- Nå er tiden inne til å se på om vi har nådd målene for reformen. Vi må lære av det som er bra i barnevernet og korrigere det som ikke fungerer godt nok, sa Lysbakken på dagens pressekonferanse.

Evalueringen skal foregå i tre formater for å sikre et godt faglig grunnlag:

  • En omfattende forskningsevaluering med fem deloppdrag
  • Dialogmøter med berørte instanser/organisasjoner
  • Opprette et eget barnevernforum eller panel for å få innspill

Hensikten med evalueringen er å få en grundig vurdering av om det statlige barnevernet har nådd målene med reformen: et likeverdig barnevern uavhengig av bosted, god faglig og økonomisk styring, styrket samarbeid mellom stat og kommune, god kvalitet og faglig videreutvikling. Å få kunnskap om hvilke forhold som har hemmet og fremmet måloppnåelsen står også sentralt.

Det lyses ut en omfattende forskningsevaluering av reformen med en økonomisk ramme på kr 11,5 millioner.

Evalueringen er delt inn i fem deloppdrag:

  1.  Samhandling og gjensidig påvirkning: Det statlige barnevernet og andre relevante aktører (kommunalt barnevern, fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, fylkesmennene, psykisk helsevern, rusomsorgen og familievernet).
  2. Institusjonstilbudet. 
  3. Faglig og økonomisk styring
  4. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern  
  5. Sammenstilling av delrapportene med en samlet analyse

Den oppsummerende rapporten vil foreligge i mars 2012.