Forsiden

Historisk arkiv

Forbudt å klapse barn - Barneloven endret i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneloven har med virkning fra i dag blitt endret slik at det nå er tydeliggjort at barn ikke skal utsettes for noen form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen.

- Jeg er glad for at all tvil en gang for alle er ryddet bort. Alle former for vold rettet mot barn – selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen - er totalt uakseptabelt i dette landet, sier statsråd Lysbakken.

Det presiseres at barn heller ikke skal utsettes for skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs opptreden. Dette kan for eksempel omhandle innelåsing av barnet i et rom, bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet skal bli forlatt eller skadet, latterliggjøre barnet mens andre hører på eller følelsesmessig avvise barnet.

Stortinget vedtok 23. mars 2010 endringer i bl.a. barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. I dag ble loven sanksjonert av Kongen og det ble fastsatt når de enkelte bestemmelser skal tre i kraft.

Bedre helsevern for barna
Det oppstår av og til situasjoner hvor det er dyp uenighet mellom foreldrene om barnets behov for helsehjelp. Det er nå vedtatt endringer i pasientrettighetsloven med virkning fra 1. mai 2010 slik at det skal være tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker til helsehjelp når helsepersonell mener at barnet kan ta skade av ikke å få helsehjelpen.

Domstolene kan idømme delt bosted
I dag kan foreldrene fritt avtale delt bosted, dersom de mener det er best for sine barn. Med virkning fra 1. juli 2010 er loven endret slik at domstolene, i motsetning til i dag, er gitt en snever adgang til å idømme delt bosted mot den ene eller begge foreldres vilje.

Foreldrene pålagt varslingsplikt ved flytting
I dag er det en del foreldre- både den som barnet bor fast hos og den som barnet har samvær med - som flytter uten å varsle den andre forelderen. En avgjørelse om flytting kan få stor betydning når foreldrene bor hver for seg, både for banet og den andre av foreldrene. Fra 1. juli 2010 innføres en varslingsplikt for begge foreldrene ved flytting. Den av forelderen som vil flytte skal varsle den andre forelderen.  Varslingsplikten på 6 uker gjelder både bostedsforelderen og samværsforelderen. Dette vil gi foreldrene tid og anledning til å diskutere og vurdere hva som vil være den beste omsorgsløsningen for barnet framover, før flytting gjennomføres.

Utvidet samværsrett
Barneloven inneholder en definisjon av vanlig samværsrett. Den er med virkning fra 1. juli 2010 utvidet med en overnatting i uka. Sommerferiesamværet utvides fra to til tre uker til sammen.  Dessuten vil både høst – og vinterferie omfattes i tillegg til jul og påske.

Les mer om lovendringene her