Historisk arkiv

Likestilling for likelønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Første stortingsmelding om likelønn

- Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn bidrar til lønnsutjevning. Jeg ønsker derfor å gjøre noe med strukturene i samfunnet som hindrer likelønn mellom kjønnene, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

- Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn i arbeid og familie bidrar til lønnsutjevning. Jeg ønsker derfor å gjøre noe med strukturene i samfunnet som hindrer likelønn mellom kjønnene. Det sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken på en pressekonferanse i dag hvor han presenterte likelønnsmeldinga.  

For første gang legges det fram en egen stortingsmelding om likelønn. Regjeringens mål er å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

- Likestillingspolitikken baner veien for utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Derfor er jeg glad for å legge fram denne stortingsmeldingen om likelønn i dag, sier Lysbakken.

Tiltakene som foreslås skal hindre diskriminering og fremme likestilling i arbeidsliv og familie:

Legge til rette for mer likestilte foreldre

 • Tredeling av foreldrepermisjonen. Fellestiden i permisjonsordningen tilhører begge foreldrene. Ny ordning der det blir tydeligere at det er en lik del til hver av foreldrene, og en del som foreldrene kan dele som de vil.
 • Vurdere grupper blant fedre som ikke kan ta ut foreldrepenger tross egen opptjening.
 • Rett til lønn under ammefri en time daglig i barnets første leveår, betalt av arbeidsgiver.

Effektiv oppfølging av retten til likelønn

 • Åpenhet om lønn og lønnsbetingelser på arbeidsplassen.
 • Sikre lønnsstatistikk knyttet til kjønn og stillingsgrupper på virksomhetsnivå.
 • Plikt for arbeidsgiver til å opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering.

Sikre mer kjønnsbalanse i utdanning og arbeid

 • Bryte tradisjonelle valg i utdanning.
 • Styrking av realfagene, styrking av skolens rådgivning , fag om utdanningsvalg og arbeidsliv, tilleggspoeng i opptak til høyere utdanning, rekruttering til lærerutdanningen og kjønnsbalanse i forskning.

Styrket innsats mot ufrivillig deltid

Meldingen er en oppfølging av Likelønnskommisjonens utredning og forslag. Den drøfter politiske tiltak som har betydning for likelønn og handler ikke om lønnsoppgjørene – som er partenes ansvar.

Nødvendig med likestilling for likelønn

 • I gjennomsnitt får kvinner 85 kroner i timelønn, mens menn får 100 kroner i timelønn
 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger det kjønnsdelte arbeidslivet
 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vokser i småbarnsfasen
 • Likestillingslovens bestemmelse om rett til likelønn blir fortsatt brutt
 • Kvinner dominerer innen høyere utdanning og har høy yrkesaktivitet

Likelønnsmeldinga setter likelønn på dagsorden og legger frem regjeringens samlede politikk for likelønn, med unntak av tariffoppgjør. Den handler om politiske tiltak som virker inn på målet om å oppnå likelønn og vil gi Stortinget en mulighet til å drøfte hvordan likestillingspolitikken kan bane veien for utjevning av lønnsforskjeller betinget av kjønn.

Link til Meld. St. nr. 6 Likestilling for likelønn