Historisk arkiv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Stiller strengere krav til trossamfunnene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den særskilte unntaksadgangen trossamfunn har hatt, bortfaller.

Den særskilte unntaksadgangen trossamfunn har hatt bortfaller. Trossamfunnenes adgang til å forskjellsbehandle på grunnlag av seksuell orientering og kjønn innskjerpes. Adgangen til forskjellsbehandling innskjerpes ved at det stilles større krav til grunnlaget for forskjellsbehandlingen. Dette vil styrke diskrimineringsvernet.

Trossamfunnenes adgang til å forskjellsbehandle på grunnlag av seksuell orientering og kjønn innskjerpes. Adgangen til forskjellsbehandling innskjerpes ved at det stilles større krav til grunnlaget for forskjellsbehandlingen. Dette vil styrke diskrimineringsvernet.

- Jeg er opptatt av å styrke vernet mot diskriminering på alle samfunnsområder, sier barne- likestillings-, inkluderingsminister Audun Lysbakken og mener at endringene i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven vil føre til et styrket vern mot diskriminering. Det vil bli klarere regler for når forskjellsbehandling er tillatt og det mener jeg vil være en fordel for alle parter, sier Lysbakken.

Forbudt å spørre om graviditet

Vernet mot graviditetsdiskriminering i en ansettelsessituasjon styrkes.
Tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at slik diskriminering forekommer i stor grad, og det innføres derfor fra i dag et forbud mot å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsessituasjon.

-Det er helt uakseptabelt at kvinner – og for den saks skyld også menn – diskrimineres på grunn av graviditet og familieplanlegging, sier statsråd Lysbakken. Spørreforbudet vil bidra til å forhindre denne type diskriminering sier statsråden.

Stortinget vedtok 23. mars 2010 lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven,
 diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Endringene styrker bl.a. vernet mot graviditetsdiskriminering ved ansettelser. I tillegg styrkes vernet mot diskriminering av kvinner og homofile i trossamfunn. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, og endringene trer i kraft straks.