Historisk arkiv

14 millioner til ungdomstiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bevilger 14 millioner kroner til tiltak og prosjekter for ungdommer i alderen 12 til 25 år.

Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud. Midlene skal stimulere byene til å skape lavterskeltilbud som skal gi barn og unge økte muligheter for kvalifisering til arbeid, gjennom deltakelse og mestring.

- Storbyene har et spesielt behov for å utvikle flere inkluderende møteplasser hvor ungdom kan delta i meningsfulle aktiviteter. Målrettede ungdomstiltak er viktig for å forebygge at barn og unge faller utenfor, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

Bevilgningen på 14,3 millioner kroner inngår i departementets tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Ordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn. De fire største byene - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – er gjenstand for spesiell satsing. Det innebærer at disse byene og bydelene i Oslo nå tildeles en rammebevilgning på 14,3 millioner kroner til ungdomstiltak.

Oversikten nedenfor viser fordelingen til spesialsatsingen mellom de fire byene og 7 bydelene i Oslo:

 

De 4 største bykommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger)

Bykommunene

Fordeling 2011

Oslo (sentralt og 7 bydeler)

8 800 000

Bergen

2 300 000

Trondheim

2 050 000

Stavanger

1 200 000

Totalt de 4 store

           14 350 000

 

Oslo kommune sentralt og 7 bydeler

 

Fordeling 2011

Oslo sentralt

2 500 000

Sagene

900 000

Gamle Oslo

900 000

Grünerløkka

900 000

Søndre Nordstrand

900 000

Alna

900 000

Stovner

900 000

Grorud

900 000

Totalt

8 800 000


------------------

Priv. til red.:

Byene i spesialsatsingen avgjør selv hvilke tiltak som tildeles midler innefor rammen. Informasjon om når det er avgjort hvilke tiltak som får midler i 2011, fås ved å kontakte de respektive kommunene/bydelene.

Rammen for øvrige ungdomstiltak er på omlag kr 3,1 mill. kroner i 2011 (søknadsfristen var 10. januar).

Rammen for tiltak mot fattigdom er på 31,5 millioner kroner i 2011. Målgruppen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer i 2011.

Av den totale rammen er i underkant av 1/2 million kroner holdt tilbake til strakstiltak og utviklingsarbeid i de bykommunene ordningen omfatter.

For ytterligere detaljer om søknader og tiltak i 2011 vises det til vedlagt kontaktinformasjon til den enkelte kommune.

Kontaktpersoner i kommuner og bydeler