Historisk arkiv

Flere fedre får pappaperm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag fremmer regjeringen forslag om endringer i folketrygdloven slik at fedrekvoten blir utvidet til 12 uker og flere fedre får rett til pappaperm. Samtidig blir den totale stønadsperioden utvidet med en uke.

-Dette er viktige endringer som styrker fedres rett til foreldrepenger, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvidelse av fedrekvoten betyr jevnere fordeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far og bidrar til økt likestilling i arbeids- og familieliv, sier Lysbakken.

I dag er det slik at der mor mottar uførepensjon er far forhindret fra å ta ut foreldrepenger fordi mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, og heller ikke kan gå ut i arbeid eller studier etter fødselen. Den nye bestemmelsen gir far rett til å ta ut foreldrepenger i tolv uker i slike tilfeller.

-Jeg er glad for å fjerne denne urettferdigheten slik at også disse fedre får mulighet til å ta foreldrepermisjon, sier Lysbakken.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 ble dette vedtatt:

• Fedrekvoten utvides til tolv uker
• Den totale stønadsperioden utvides med en uke.
• Far får rett til å ta ut foreldrepenger i tolv uker når mor mottar uførepensjon.

Endringene vil gjelde for alle tilfeller der barnet blir født eller adoptert 1. juli 2011 eller senere.

Den del av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far (fedrekvoten) økes fra ti til tolv uker. Samtidig utvides den totale stønadsperioden med en uke, slik at den totale stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel blir 47 uker med full sats eller 57 uker med 80 prosent av full sats. Ved adopsjon blir stønadsperioden 44 uker med full sats eller 54 uker med 80 prosent av full sats. I tilfeller der mor mottar varig uførepensjon fra folketrygden vil far få rett til å ta ut foreldrepenger i tolv uker.

 
Regjeringen har fremmet forslag om de nødvendige lovendringer for å følge opp budsjettvedtaket, se Prop. 92 L (2010-2011). Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget, og lovendringene vil bli vedtatt før 1. juli.