Historisk arkiv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Integreringsutvalgets forslag for å styrke integreringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag på vegne av Regjeringen utredningen fra Inkluderingsutvalget. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foreslå forbedringer.

Utvalget har analysert områder som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag på alle disse områdene. De har dokumentert at flertallet av innvandrerbefolkningen er godt integrert i det norske samfunnet. Samtidig viser det seg at en gruppe på vel 125 000 innvandrere lever med vedvarende lavinntekt. Det er viktig å sette inn tiltak for å hindre at de forblir i denne situasjonen, fordi det synes vanskelig for barn i denne gruppen å oppnå bedre levekår enn foreldrene.

- Utvalget dokumenterer at dagens virkemidler ikke gir gode nok resultater og kritiserer sektormyndigheter som ikke reduserer forskjeller. Dette rammer særlig kvinner og barn. Utvalget foreslår høyere ambisjoner og om lag to hundre tiltak for et bedre integreringsarbeid, sier utvalgets leder Osmund Kaldheim.

Inkluderingsutvalget anbefaler blant annet:

• En 10-årig ekstra innsats for å få flere i jobb, med fokus på arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandreres behov og har gode resultater.
• Rett og plikt til gratis språkopplæring i barnehage for alle barn med kartlagte behov, og en gjennomgang av pensum og valg av undervisningsmetoder som gir en bedre læring for alle.
• Reform av voksenopplæringen for at alle voksne skal lære å lese og skrive.
• At felles verdier i Norge skal bygge på menneskerettighetene med særlig vekt på blant annet likestilling, ytringsfrihet, sosial likhet, vitenskapelig tenkemåte og toleranse.

- Integrering handler om arbeid, språk og likestilling. Utvalget gir oss kunnskap og forslag til hvordan vi kan skape et samfunn der nye grupper inkluderes og vi sammen kan videreutvikle fellesskapet.  Inkluderingsutvalget er bredt sammensatt av personer som representerer et stort spekter av kunnskap og synspunkter. Utvalgets forslag viser at det er mulig å bli enige om et grunnlag for en felles integreringspolitikk, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Utvalgets forslag vil bli sendt på høring i løpet av sommeren.

Inkluderingsutvalgets NOU kan lastes ned her (PDF).

Last ned presentasjonen her (PDF).

Her finner du et foreløpig sammendrag av "Bedre integrering" (PDF).