Historisk arkiv

Norge eksamineres av FN om rasediskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag eksamineres Norge av FNs rasediskrimineringskomite (CERD) i Geneve. Konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland leder den offisielle norske delegasjonen til eksaminasjonen i Genève.

- Det viktige i kampen mot rasediskrimineringen er å bearbeide fordommer, fremmedfrykt og negative holdninger. Dette, fordi det sprer seg lett og i verste fall kan være farlig for samfunnet vårt, sier Tora Aasland.
 
I alt 12 land, deriblant Norge, skal eksamineres i løpet av den 66. sesjonen for FNs rasediskrimineringskomité. Norge skal spørres ut om gjennomføringen av rettighetene og forpliktelsene i FNs rasediskriminerings-konvensjon. Som en del av den norske delegasjonen deltar to representanter fra Sametinget som observatører.

-Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er noe vi prioriterer høyt. Dette arbeidet ble intensivert i 2009 da regjeringen la fram en 4-årig tverrsektoriell handlingsplan med 66 tiltak på alle samfunnsområder for å hindre etnisk diskriminering og fremme likestilling. Innsatsen i planen er rettet mot å bekjempe den diskriminering som særlig innvandrere og deres barn, samer og nasjonale minoriteter kan oppleve.  Handlingsplanen vil bli revidert i 2011 sier Aasland.

Norge leverte sin 19./20. rapport til FNs overvåkingskomité i november 2009. Sametingets innspill er innarbeidet i statens rapport. Med økonomisk støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Anti-rasistisk senter koordinert utarbeidelsen av en skyggerapport til statens rapport fra de frivillige organisasjonene i Norge. Både denne og rapporten fra likestillings- og diskrimineringsombudet samt innspill fra barneombudet ble sendt til overvåkingskomiteen. FNs rasediskrimineringskomité forventes å avgi sine konkluderende observasjoner på Norge 11. mars. 2011.