Historisk arkiv

Tre millionar kroner til offentleg gjeldsregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringa føreslår å sette av 3 millionar kroner til å etablere eit offentleg gjeldsregister. Gjeldsregisteret skal gi bankar og andre som yter kreditt, tilgang til opplysningar om enkeltpersonar si gjeld hos andre kredittføretak ved kredittvurderingar.

Regjeringa føreslår å sette av 3 millionar kroner til å etablere eit offentleg gjeldsregister. Gjeldsregisteret skal gi bankar og andre som yter kreditt, tilgang til opplysningar om enkeltpersonar si gjeld hos andre kredittføretak ved kredittvurderingar.  

27. september la regjeringa fram lovforslag for etablering av eit offentleg gjeldsregister. Registeret skal bidra til å førebyggje gjeldsproblem hos enkeltpersonar, ved å gjere det enklare for bankar og andre som gir kreditt å vurdere lånesøknader. I statsbudsjettet for neste år er det sett av 3 millionar kroner til tiltaket.

- Om lag 150 000 norske husstandar har i dag betalingsproblem samtidig med at talet på personar under offentlege gjeldsordningar er på sitt høgaste nivå nokon gong. Regjeringa meiner eit offentleg gjeldsregister kan førebyggje at enkeltpersonar pådrar seg gjeld dei ikkje klarer å handtere, seier forbrukarminister Inga Marte Thorkildsen.

Når kredittytar får opplysningar om kredittsøkar si etablerte gjeld, kan dei gjere ei betre vurdering av om personen greier å handtere ytterligare kreditt.  Dette kan bidra til å førebygge gjeldsproblem. Samtidig får kredittytar nå eit større ansvar for at dei som har for mykje lån ikkje får endå meir.

Kredittytarar får i dag ikkje tilgang på alle opplysningar om kredittsøkar si eksisterande gjeld - anna  enn det vedkommande sjølv oppgjev. Regjeringa ønskjer å gjere gjeldsopplysningar tilgjengeleg i eit register til bruk ved vurdering av enkeltpersonar sine kredittsøknader. Registreringa skal gjelde kredittar som ikkje går fram av andre etablerte register, og vil for eksempel gjelde kredittkort og usikra forbrukslån.

Det føreslås å etablere registeret i Brønnøysundregistra. Finansføretaka skal påleggast ei plikt til å rapportere inn enkeltpersoners gjeldsopplysninger til registeret. Ein tar sikte på at registeret skal vere på plass i løpet av 2014