Historisk arkiv

Historisk arkiv

Likestilling skal sikre framtidens velferdsstat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Audun Lysbakken la i dag fram handlingsplanen Likestilling 2014. Det er den første planen fra en norsk regjering på 20 år som skal styrke likestillingen mellom kvinner og menn.

Audun Lysbakken la i dag fram handlingsplanen Likestilling 2014. Det er den første planen fra en norsk regjering på 20 år som skal styrke likestillingen mellom kvinner og menn. Lysbakken presenterte 86 nye tiltak på sentrale samfunnsområder som skal utvikle likestillingen i takt med nye utfordringer og bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling.

- Likestilling gir mer frihet, ikke mindre. Likestilling gir mulighet for reelt frie valg, valg som ikke styres av tradisjonelle roller, holdninger og gamle vaner. Jeg ønsker meg en bred offensiv for likestilling, og tett samarbeid med alle parter i arbeids- og næringsliv. Det er i bedriftene, organisasjonene og hjemmene likestilling skapes, sier Lysbakken.

For første gang brukes et sett av indikatorer for å påse at de fastsatte målene for likestillingspolitikken nås. Norge har gode velferdsordninger som er rettet mot begge foreldre. På tross av dette er bruken av disse ordningene skjev. Mens kvinnene tilpasser yrkeslivet til familien, tilpasser mennene familien til yrkeslivet.

- Verdien av det norske folks arbeidskraft og kunnskap er mange ganger større enn verdien av oljeformuen. Likestilling lønner seg fordi likestilling gir flere mennesker i arbeidsstyrken. Det er gjennom deltakelse i arbeidslivet at vi sikrer grunnlaget for framtidens velferdsstat, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Handlingsplanen Likestilling 2014 er et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle likestillingspolitikken i årene fremover. Handlingsplanen er tverrsektoriell og beskriver regjeringens mål og tiltak for likestilling mellom kjønnene blant annet i arbeidslivet, i familielivet, i utdanningsløpet, demokratisk deltagelse, og innen helsefeltet.

Se bilder på FLICKR fra pressekonferansen

Likestilling 2014 - regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene