Historisk arkiv

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv | Publisert 20. januar 2015

Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men har fått en ny referanse, Q-20/2015. Årstallet samsvarer med gjeldende årstall, og vil bli endret årlig. Departementet planlegger en revidering av rundskrivet sommeren 2015. Vi oppfordrer deg derfor til å undersøke om du bruker siste versjon av rundskrivet.

Denne revisjonen av rundskrivet opphever rundskriv Q-39/2013. Rundskrivet ga merknader til reglene om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, og er nå innarbeidet i dette rundskrivet i del III under forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kap. 7.

Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. God gjennomføring av ordningene i introduksjonsloven vil bidra til at innvandrere raskere integreres i samfunnet.

Rundskrivet skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet er først og fremst en samling av regelverk knyttet til introduksjonsloven, og er laget som et oppslagsverk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet utfyllende merknader til både lov- og forskriftsbestemmelsene. Rundskrivet inneholder også veiledning og informasjon om ordningene som reguleres i introduksjonsloven.

I denne revideringen er det blant annet gjort følgende endringer:

Generelt

- enkelte overskrifter er endret for å samsvare med teksten i lov og/eller forskrift

Del II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven

- pkt § 2.2 Krav om å være bosatt i kommunene (annet ledd): Presisering av at unntaket også gjelder for familieinnvandrede som ved søknad om fornyelse innvilges avledet flyktningstatus

- pkt § 4.3 Programmet skal være helårlig og på full tid (annet ledd): Omtalen av begrepet "time" og beregningen av full tid er revidert

- pkt. § 17.1 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • omtalen av begrepet "time" er revidert
  • presisering av at deltakeren har krav på opplæring opp til nivå B2/B1 hvis dette nivået kan nås innenfor de pliktfestede 600/3000 timene

- pkt. § 21.2 Særregler om enkeltvedtak (annet ledd): Presisering av hva et enkeltvedtak er, samt at avgjørelser om tildeling/avslag for personer i ”kan-gruppen” er enkeltvedtak med tilhørende klagerett

- pkt. § 22.2 Hva kan Fylkesmannen vurdere? (annet ledd): Presisering av hva avvisning innebærer

Rundskriv Q-20/2015 kan leses her