Historisk arkiv

Enklere å stebarnsadoptere i partnerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Adgangen for den ene partneren i et registrert partnerskap til å adoptere den andre partnerens barn skal bli enklere. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem endrer nå retningslinjene for behandling av søknader om stebarnsadopsjon for registrerte partnere.

Enklere å stebarnsadoptere i partnerskap

Adgangen for den ene partneren i et registrert partnerskap til å adoptere den andre partnerens barn skal bli enklere. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem endrer nå retningslinjene for behandling av søknader om stebarnsadopsjon for registrerte partnere. Det skal legges økt vekt på barnets behov for to juridiske foreldre. To juridiske foreldre i et registrert partnerskap får også samme rettigheter som mor og far i et ekteskap til foreldrepenger og lønnet permisjon i barnets første leveår.

Barne- og likestillingsdepartementet understreker i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og regionene i Bufetat at det heretter skal legges vekt på andre hensyn enn tidligere ved behandling av søknader om stebarnsadopsjon i registrerte partnerskap. Er barnet født inn i et etablert partnerskap, planlagt av familien og det ikke er mulig å fastsette farskapet, kan adopsjonsmyndigheten fravike kravet om at forholdet mellom barnet og steforelderen skal ha utviklet seg over tid. Samtidig skal det legges vekt på barnets behov for to juridiske foreldre.

Forutsetningen er at det registrerte partnerskapet skal ha vist seg stabilt og vart i minst to år. Dersom paret kan dokumentere at de har vært samboere en tid før de inngikk registrert partnerskap, kan adopsjonsmyndighetene også legge vekt på dette. Dessuten er det en forutsetning at det ikke har vært mulig å fastsette farskapet. Det avgjørende for vurderingen vil alltid være om adopsjonen samlet sett vi bli til barnets beste, fremgår det av de nye retningslinjene som departementet har sendt til Bufetat.

- Endringen innebærer at søknader fra registrert partner om stebarnsadopsjon av partnerens barn født inn i det registrerte partnerskapet ikke lenger skal behandles etter regler som er tilpasset heterofile ektepar der den ene bringer med seg barn fra tidligere forhold inn i et nytt ekteskap. Det betyr at søknaden kan behandles og avgjøres relativt raskt etter barnets fødsel, og at den vurderes ut fra det som kjennetegner slike situasjoner. I et stabilt partnerskap er det som regel til barnets beste at de to som sammen har planlagt og ivaretar den daglige omsorgen for barnet også er barnets juridiske foreldre, sier Karita Bekkemellem.

Barne- og likestillingsdepartementet vil også gi adoptivforeldre i registrerte partnerskap samme rett som biologiske fedre til fødselspenger så lenge barnet er under ett år. – Vi vil instruere Rikstrygdeverket om at lovens bestemmelser om rettighetene til en far også skal gjelde adoptivforelderen i et registrert partnerskap fra adopsjonstidspunktet og i den resterende delen av stønadsperioden ved fødsel, sier Karita Bekkemellem.

Dermed vil adoptivforelderen og biologisk mor i et registrert partnerskap samlet få de samme rettighetene som mor og far ved fødsel, slik at de kan ta ut hver sin del av foreldrepermisjonen.