Historisk arkiv

Utvalg foreslår kontrollkommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sakkyndigeutvalget overleverte sin utredning om kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker til barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem tirsdag. Utvalget ble nedsatt i september 2005.

Pressemelding

Nr.: 28.03.2006
Dato: 28.03.2006

Sakkyndige rapporter i barnevernsaker:

Utvalg foreslår kontrollkommisjon

Sakkyndigeutvalget foreslår at det etableres en Barnesakkyndig kommisjon etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon. Alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker skal rutinemessig sendes til kommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. Utvalget foreslår i tillegg endringer i barnevernloven og tilhørende retningslinjer.

Sakkyndigeutvalget overleverte sin utredning til barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem tirsdag. Utvalget ble nedsatt i september 2005. Av mandatet fremgikk det at utvalget skulle vurdere " om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer en etterfølgende kontroll og kvalitetssiring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker”. Utvalget har vært ledet av psykolog Haldor Øvreeide.

- Viktige og kompliserte undersøkelser og utredninger i barnevernet blir ofte gjort ved engasjement av sakkyndige. Deres rapporter kan få stor innvirkning på vedtakene om alvorlige inngrep i enkeltpersoners liv og utvikling, både i forvaltingen og domstolene, understreker Haldor Øvreeide.

Etter gjennomgang av hvordan sakkyndige rapporter blir brukt og kvalitetssikret, konkluderer utvalget med at det er påtrengende behov for et organ som bidrar til kvalitetssikring av rapportene. Selv om det generelle nivået på sakkyndige erklæringer antas å være tilfredsstillende, er det likevel risiko for at faglig utilfredsstillende utredninger og vurderinger fra sakkyndige kan ligge til grunn for vedtak eller dom. Utvalget konstaterer at sakkyndige erklæringer innenfor straffe- og justissektoren har vært underlagt kvalitetssikring i over 100 år, mens tilsvarende ikke blir gjort ved tvangsinngrep i barnevernet.

Utvalget finner at rollen som sakkyndig er lite eller ikke regulert i lov og retningslinjer. - Bruk av sakkyndige i barnevernsaker har fått utvikle seg uformelt og uten regulering og evaluering. Derfor kan det oppstå uheldige bindinger mellom sakkyndige og oppdragsgiver, noe som svekker tilliten til det sakkyndige arbeidet. Den hyppige og noe tilfeldige bruken kan mistenkes å dekke over svakheter i organiseringen av barnevernet, sier Øvreeide.

Utvalget oppfatter imidlertid at sakkyndige kan være et viktig instrument for gode beslutninger, men at rollen må defineres og reguleres tydelig. Utvalget foreslår endringer i Lov om barneverntjeneste og i retningslinjer for undersøkelser i barnevernet, om hvordan engasjement av sakkyndige skal gjøres. Videre foreslås det etablert en Barnesakkyndig kommisjon etter modell av Rettspsykiatrisk gruppe under Den rettsmedisinske kommisjon. Utvalget har utarbeidet forslag til forskrift for kommisjonen. Utvalget påpeker også at det må arbeides videre for å øke tilgangen på kvalifiserte sakkyndige til bruk i barnevernsaker.

Les rapporten her (pdf)