Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Barne- og likestillingsdepartementet

Økte driftsmidler til barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke driftsrammene for det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner inneværende år. Samtidig reduseres bevilgningen til utstyrsanskaffelser med 20 millioner kroner. I budsjettrevideringen tar Regjeringen også høyde for økte utgifter til barnetrygd og foreldrepenger ved fødsel, og reduserte utgifter til kontantstøtte.

Regjeringen foreslår å øke driftsrammene for det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner inneværende år. Samtidig reduseres bevilgningen til utstyrsanskaffelser med 20 millioner kroner. I budsjettrevideringen tar Regjeringen også høyde for økte utgifter til barnetrygd og foreldrepenger ved fødsel, og reduserte utgifter til kontantstøtte.

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten får dermed tilført 220 millioner kroner utover saldert budsjett for 2007. Samtidig er det lagt inn økte inntekter med 125 millioner kroner, slik at netto behov for nye bevilgninger utgjør 95,2 millioner kroner.

 

- Behovet for økte driftsrammer i det statlige barnevernet har i hovedsak oppstått for å kunne videreføre aktivitetsnivået fra 2006, og samtidig sikre et tilbud til den forventede klientveksten i 2007, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

 

Samtidig må åpningen av det nye bo- og omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere på Eidsvoll utsettes fra 1.oktober til 1. desember. Utsettelsen skyldes stort press i byggebransjen, slik at det ikke blir mulig å ferdigstille senteret så tidlig som opprinnelig planlagt. Som en følge av dette er utgiftene til etablering og drift av senteret i 2007 redusert med 7,7 millioner kroner.

 

Barne- og likestillingsdepartementet har også fått gjennomført en ekstern gjennomgang av det statlige barnevernet, med vekt på ressursbruk og styring. Rapporten, som er offentlig tilgjengelig fra i dag, er omtalt i en egen pressemelding.

 

Barnetrygd til flere

I RNB er anslaget over utgifter til barnetrygd økt med 29,7 millioner kroner. Dette omfatter én million kroner til dekning av utvidet barnetrygd for gifte eller samboende foreldre som blir alene om omsorgen for barn fordi den andre forelderen kommer i fengsel. Ordningen med utvidet barnetrygd for barn av fengslede trer i kraft 1. juli i år.

 

Økningen i anslåtte utbetalinger av barnetrygd skyldes økt fødselstall. Av samme grunn økes anslaget over utgiftene til foreldrepenger ved fødsel med 115 millioner kroner. Regjeringen regner med at det skal utbetales foreldrepenger for 1 100 flere fødsler enn det som var lagt til grunn ved salderingen av 2007-budsjettet.

 

Redusert uttak av kontantstøtte

Regjeringen foreslår å redusere anslaget for utbetaling av kontantstøtte med 75,6 millioner kroner. Beregnet behov for 2007 er i RNB justert ned til 1 917,4 millioner kroner.

 

Kontantstøtte utbetales for stadig færre barn, regnet på årsbasis. Økt tilbud av barnehageplassser, og økt bruk av heltidsplasser for barn under tre år, er de vesentligste årsakene til dette.

 

I 2006 ble det utbetalt hel eller delvis kontantstøtte for gjennomsnittlig 64 303 barn hver måned. Det tilsvarende tallet for 2005 var 74 327 barn.

I april 2007 ble det utbetalt kontantstøtte for 59 427 barn, mens det tilsvarende tallet i 2006 var 68 381 barn.