Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvalitetssikring i barnevernsaker:

Kommisjon skal kontrollere sakkyndiges rapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen vil kvalitetssikre sakkyndiges rapporter i barnevernsaker og foreslår en egen barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen skal kontrollere rapportene, som ofte legges til grunn for viktige avgjørelser i barnevernsaker. Lovforslaget passerte statsråd fredag.

- Beslutninger i barnevernsaker kan få avgjørende betydning for barns utvikling og livskvalitet. Avgjørelsene kan også ha dyptgripende virkninger for barnets foreldre. Derfor må det stilles store krav til det arbeidet som gjøres i barnevernsaker. Rapporter fra de sakkyndige må kunne sikres opp mot kvalitetskrav som det er mulig å kontrollere. En barnesakkyndig kommisjon imøtekommer det behovet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Kommisjonen skal vurdere rapporter fra sakkyndige engasjert av barneverntjenesten, og sakkyndige oppnevnt av fylkesnemnd og domstoler. Også rapporter utarbeidet av privat engasjerte sakkyndige skal forelegges kommisjonen, før barneverntjenesten, fylkesnemnda eller domstolen legger dem til grunn for avgjørelser om barnets situasjon og fremtid.

- Hensynet til barnets rettssikkerhet tilsier at det er like viktig å kvalitetssikre rapporter der den sakkyndige tilrår å henlegge saken, som rapporter der konklusjonen er at det bør fremmes barneverntiltak, sier Anniken Huitfeldt. 

For akuttvedtak gjøres det unntak fra kravet om at kommisjonens vurdering av sakkyndiges rapport må foreligge før det fattes vedtak om tiltak. I noen saker avdekker den sakkyndige alvorlige forhold som krever umiddelbare tiltak. Barneverntjenesten vil ha både rett og plikt til å gripe inn med tiltak i slike situasjoner, om nødvendig også i form av tvangsvedtak om plassering utenfor hjemmet.

-----
Priv. til red:
Viktige fakta om lovforslaget er vedlagt. Ot.prp. ntr. 68 er lagt ut på www.bld.dep.no

Fakta om lovforslaget:

• Lovforslaget bygger på NOU 2006: 9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker. Utredningen har vært på bred høring. De aller fleste høringsinstansene som uttalte seg støttet forslaget om å opprette en barnesakkyndig kommisjon.
• I barnevernsaker er tidsaspektet av spesielt stor betydning. Departementet er opptatt av at en Barnesakkyndig kommisjon ikke skal medføre uheldige forsinkelser i saksbehandlingstiden. Det legges derfor opp til en rask og effektiv behandling i kommisjonen.
• Barnesakkyndig kommisjon opprettes etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon, Rettspsykiatrisk gruppe.
• Kommisjonen skal ha et sekretariat bestående av en leder og en sekretær. Antallet kommisjonsmedlemmer, som får rapportene tilsendt fra sekretariatet for gjennomgang, tilpasses behovet.
• Når kommisjonen har gjort sin vurdering, skal underretning gis til oppdragsgiver og den som har skrevet rapporten.

Til toppen