Historisk arkiv

Sendes ut på høring

Barne- og likestillingsdepartementet
Sendes ut på høring

Kvinner og homofile i trossamfunn - NOU 2008:1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Som følge av diskrimineringslovutvalgets delinnstilling som ble overlevert 11. januar 2008, sender Barne- og likestillingsdepartementet i dag NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn, ut på høring.

Som følge av diskrimineringslovutvalgets delinnstilling som ble overlevert 11. januar 2008, sender Barne- og likestillingsdepartementet i dag NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn, ut på høring.

I NOU 2008:1 foreslås det å oppheve det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår også at unntaksregelen i likestillingsloven strammes inn. Forslagene innebærer at trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling av kvinner og homofile blir innsnevret.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 et lovutvalg som utreder en samlet lov mot diskriminering. Utvalget ledes av Hans Petter Graver og skal avgi sin innstilling 1. juli 2009. Utvalget ble i tillegg gitt i oppdrag å lage en delutredning om unntaket fra diskrimineringsforbudet som likestillingsloven og arbeidsmiljøloven i dag har for religiøse trossamfunn.

Etter likestillingsloven § 3 er diskriminering av kvinner og menn ikke tillatt. Loven gjelder i følge § 2 alle samfunnsområder, med unntak av indre forhold i trossamfunn. Det er videre etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd forbudt å diskriminere i ansettelsesforhold blant annet på grunn av seksuell orientering. Etter § 13-3 tredje ledd kan det legges vekt på homofil samlivsform ved ansettelser i religiøse trossamfunn. 

Disse særlige unntaksreglene gir i følge utvalget feil signaler og for vide rammer for trossamfunnene. Ut fra Den europeiske menneskerettskonvensjon er det samtidig behov for å verne en kjerne av trossamfunnenes religionsfrihet og selvstyre i religiøse spørsmål, som lovgivningen verken kan eller bør gripe inn i.  Utvalget anbefaler derfor at en viss unntaksadgang beholdes for trossamfunnenes religionsutøvelse. Kravene til saklighet og begrunnelse anbefales imidlertid skjerpet.

Utvalget foreslår å oppheve den utrykkelige regelen i arbeidsmiljøloven som gir trossamfunn adgang til å unngå å ansette en person som lever i homofilt samliv. Trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling skal i stedet hjemles i lovens generelle og strengere saklighetsregel som gjelder på alle samfunnsområder. Utvalget foreslår også at likestillingslovens unntak fra forbudet mot kjønnsdiskriminering for indre forhold i trossamfunn, strammes inn.

NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn sendes på bred høring med høringsfrist 10. mai 2008. Organisasjoner som ikke står på høringslisten kan også uttale seg. NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn er også lagt ut på Internett på adressen:

http://www.regjeringen.no/diskrimineringslovutvalget.