Historisk arkiv

Endringer i barnevernsloven

Barne- og likestillingsdepartementet

Bedre vern av barn og unges rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt foreslår helhetlige endringer i barnevernsloven med blant annet styrking av ettervern og presiseringer som skal sørge for at barnet settes først i alle vurderinger som gjøres. Samarbeidet mellom barnevern og offentlige instanser skal bedres, og målet er at utsatte barn og unges skal tilbys like muligheter som andre barn og unge i samfunnet.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt foreslår helhetlige endringer i barnevernsloven med blant annet styrking av ettervern og presiseringer som skal sørge for at barnet settes først i alle vurderinger som gjøres. Samarbeidet mellom barnevern og offentlige instanser skal bedres, og målet er at utsatte barn og unges skal tilbys like muligheter som andre barn og unge i samfunnet. 

- Vi innfører en lovbestemt tilbakemeldingsplikt til meldere. Dette gjøres for å styrke tilliten til barnevernet og bedre samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenester, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

 - Vi skal styrke ettervernet. Mange unge med tiltak i barnevernet er sårbare og mangler ofte et nettverk slik andre unge voksne har. Derfor foreslår vi at barneverntjenesten pålegges plikt til å begrunne dersom tilbud om ettervern ikke gis unge voksne over 18 år (18 – 23 år), sier statsråd Huitfeldt videre. 

 - Jeg vil sikre det enkelte barns rettsikkerhet ved tilbakeføring til biologiske foreldre. Derfor vil jeg endre barnevernloven slik at en omsorgsovertakelse bare kan  oppheves når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, sier Huitfeldt.

Adopsjon som barneverntiltak er noen ganger nødvendig ut fra hensynet til barnet. Vi ønsker å legge til rette for at flere barn som trenger det får muligheten til å bli adoptert av sine fosterforeldre. Det foreslås ingen lovendring, men praksis bør justeres på dette området.