Historisk arkiv

Sendes på høring:

Stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre en ordning med å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring. Høringsfristen er 1. november 2009.

I høringsnotatet drøftes de prinsipielle sidene ved å innføre en ordning med å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring. Av hensyn til barnet er det viktig å få rask avklaring i saker om barnebortføring. Norske myndigheter bør derfor ha tilgang til effektive virkemidler som kan påskynde retur av barnet. Et slikt tiltak kan også virke allmennpreventivt, og således bidra til at barn ikke blir bortført. Departementet foreslår at det blir adgang til å holde ytelsene og utbetalingene tilbake inntil barnebortføringssituasjonen er avklart.

Norsk lov inneholder i dag ikke regler som innebærer at retten til en ytelse eller utbetaling påvirkes av omstendigheter som ikke har noen saklig sammenheng med formålet med ytelsen eller utbetalingen, for eksempel uønsket adferd fra stønadsmottakeren.

For å unngå å komme i konflikt med likebehandlingsprinsippet etter EØS-avtalen og retten til ikke-diskriminering etter barnekonvensjonen, bør ordningen etter departementets vurdering også omfatte sammenlignbare tilfeller innenfor Norges grenser, dvs. der samværsforelderen unndrar barnet fra bostedsforelderen. Departementet foreslår videre at det bør oppstilles et snevert unntak fra adgangen til tilbakeholdelse der barnets beste og særlige behov tilsier det.

Hensynet til at ordningen skal ha den tilsiktede effekt tilsier at flest mulig ytelser og utbetalinger omfattes. Departementet foreslår at ordningen bør omfatte de ordinære offentlige trygdeytelsene etter folketrygdloven, barnetrygd, kontantstøtte, bidragsforskott, barnebidrag, økonomisk sosialhjelp og bostøtte. Forslaget innebærer at alle ytelser til bortføreren selv, samt ytelser og utbetalinger bortfører mottar på vegne av barnet, skal holdes tilbake. Når det gjelder ytelser til barnet som utbetales til den gjenværende forelder, reiser dette særskilte problemstillinger som er nærmere drøftet i notatet. 

Departementet foreslår at NAV skal administrere den nye ordningen. Bakgrunnen er at etaten har den kompetanse og erfaring som er nødvendig i denne type saker, i tillegg til at de har de nødvendige opplysninger om stønadsmottakere og utbetalinger.