Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye medlemmer til Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt seks medlemmer til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for perioden 2010 – 2014.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt seks medlemmer til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for perioden 2010 – 2014.

Ny leder for nemnda blir Trude Haugli. Hun er professor Dr.Juris ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Haugli har vært dekan ved samme fakultet over to perioder og konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

– Likestillings- og diskrimineringsnemnda er en viktig institusjon som fortolker av norsk likestilling og diskrimineringslovgivning. Gjennom disse oppnevningene har nemnda fått en god sammensetning og faglig tyngde, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Fakta
Likestillings– og diskrimineringsnemndas arbeid

  • Likestillings-  og diskrimineringsnemnda behandler klager over Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og fatter hastevedtak i enkeltsaker.
  • Ombudet og nemnda håndhever en rekke lover på likestillings- og diskrimineringsfeltet: likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og diskrimineringsforbudene i boliglovene, samt påser at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.
  • Ombudet og nemnda har vært i virksomhet siden 1. januar 2006.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda sammensetning fra 1. januar 2010:

Ledelse:
- Trude Haugli (leder), professor Dr.Juris, Universitetet i Tromsø (ny).
- Gudrun Holgersen (nestleder), professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Ordinære medlemmer:
- Racha Maktabi, advokat hos advokatfirmaet Hestenes og Dramer, Oslo (ny).
- Johan Kr. Øydegard, dommer ved Ringsaker tingrett (ny).
- Thom Arne Hellerslia, advokat, Grimstad. Vil tiltre som dommer ved Kristiansand    tingrett i 2010 (re-oppnevning) (ny).
- Abid Raja, nemndleder i Utlendingsnemnda, Oslo.
- Jan Tøssebro, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, Trondheim.
- Britt Elin Strand, NAVs arbeidslivssenter, Nord-Trøndelag.

Varamedlemmer:
- Arve Martin Bjørnvik, sorenskriver ved Alstahaug tingrett, Sandnessjøen (ny).
- Kåre Lilleholt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (re-oppnevning) (ny).
- Sissel Markhus, juridisk rådgiver / advokat i helserett ved Rikshospitalet, Oslo.
- Lena R.L. Bendiksen, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø.

Til toppen