Historisk arkiv

Regjeringen endrer arbeidsmiljøloven og likestillingsloven.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Klarere diskrimineringsvern.

Tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser forekommer diskriminering i arbeidslivet knyttet til graviditet. Det innføres derfor forbud mot å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsessituasjon. Slike spørsmål skal regnes som direkte forskjellsbehandling og det vil som hovedregel ikke være noen unntaksadgang for å stille spørsmål om graviditet, adopsjon og familieplanlegging.

 - Dette vil styrke kvinners rettigheter på arbeidsmarkedet og er spesielt viktig i en situasjon hvor arbeidsmarkedet blir vanskeligere sier Anniken Huitfeldt.

Endringene medfører at det generelle unntaket som i dag åpner for å diskriminere homofile ved ansettelse i tros - og livssynsorganisasjoner fjernes. Det vil i midlertidig være adgang til å spørre om samlivsform ved ansettelser, men begrenset til ledende og forkynnende stillinger.

 - Forslaget ivaretar religionsfriheten samtidig som det fastslår at homofile og kvinner ikke kan diskrimineres på generelt grunnlag, sier Anniken Huitfeldt

Regjeringen ga Diskrimineringslovutvalget i oppdrag å vurdere unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn har vært på en bred høring.

Regjeringen foreslår derfor følgende lovendringer:

• oppheve arbeidsmiljølovens særregel (i § 13 – 3 tredje ledd) om trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling på grunnlag av homofil samlivsform. I stedet skal  trossamfunnenes unntaksadgang følge av den generelle saklighetsregel i § 13 – 3 første ledd som gjelder for alle arbeidsgivere.
 
• endre arbeidsmiljøloven § 13 – 4 andre ledd om arbeidsgivers adgang til å innhente opplysninger om arbeidssøkereren.  Begrepet ”søkerens eventuelle homofile legning eller samlivsform” erstattes med ”søkerens samlivsform”.

• endre likestillingsloven slik at unntaksadgangen for trossamfunn knyttes opp mot lovens diskrimineringsforbud i § 3 istedenfor til lovens virkeområde i § 2.  Unntaket vil da ta form av en saklighetsregel istedenfor et særlig unntak fra lovens virkeområde.