Historisk arkiv

Enklere konfliktløsning for forbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Nytt utvalg skal se på tiltak for å løse flere forbrukertvister utenfor rettsapparatet.

Mange opplever at det oppstår uenighet i kjøp- og salgssituasjoner eller i andre tilfeller hvor man i det daglige skal hevde sine rettigheter som forbruker, og noen ganger havner saken i rettsapparatet. Regjeringen ønsker at det skal bli enklere å løse forbrukertvister utenfor domstolene.

Mange opplever at det oppstår uenighet i kjøp- og salgssituasjoner eller i andre tilfeller hvor man i det daglige skal hevde sine rettigheter som forbruker, og noen ganger havner saken i rettsapparatet. Regjeringen ønsker at det skal bli enklere å løse forbrukertvister utenfor domstolene. Det er derfor nedsatt et utvalg som skal se på tiltak for å komme lenger på dette området.

- Det er viktig for folk at man har god og rimelig tvisteløsning. Forbrukersaker gjelder ofte mindre beløp, og domstolsbehandling er kostbart og ressurskrevende. Gode klageordninger gir færre konflikter og gjør det enklere for partene å komme til enighet på en rask og rimelig måte. Jeg ser frem til å motta forslagene fra utvalget, sier barne-, likestillings-og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

I dag består tilbudet om tvisteløsning utenfor domstolene av to hovedelementer – Forbrukertvistutvalget og bransjevise klagenemnder.

Sakene som behandles av Forbrukertvistutvalget skal først bringes inn for Forbrukerrådet som skal megle mellom partene med sikte på en frivillig løsning.

Det finnes også bransjevise klagenemnder som er opprettet ved avtaler mellom Forbrukerrådet og de respektive bransjeorganisasjonene. Vi har i dag et tjuetalls nemnder som favner om et bredt spekter av områder som bank, forsikring, parkering, inkasso, og eiendomsmegling.

- Næringsdrivende som deltar i klageordninger forbedrer produktene sine og klagehåndteringen sin og får dermed færre klager. Jeg tror også at viktig informasjon kommer frem ved gjennomgangen av forbrukerklagene. Dette bidrar til å fjerne usunne forhold i markedet, sier Lysbakken.

Den viktigste oppgaven for utvalget er å utrede hvilke typer saker som bør være omfattet av tilbudet om tvisteløsning utenfor domstolene og hvordan tilbudet bør organiseres for å bli mest mulig effektivt. Utvalget skal legge fram sin rapport innen 31. desember 2010.

Sammensetningen av utvalget:
Leder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg.

Medlemmer:
Forbrukerombud Bjørn Erik Thon, Oslo.
Regiondirektør Benedicte Bergseng Mæland, Bergen.
Seniorrådgiver Unni Garberg, Oppegård.
Advokat Anna Elisabeth Nordbø, Bærum.
Advokat Rune Erstad, Ski.
Fagdirektør Tore Andreas Hauglie, Skedsmo.
Advokat Håkon Elvenes, Tromsø.
Førsteamanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker.
Lovrådgiver Vibeke Irene Løvold, Oslo.
Adm.dir. Harald Sverdrup, Bærum.
Advokat Thom Arne Hellerslia, Grimstad.