Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpning av utstillingen "Lufta er for alle"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Telemuseet - Norsk teknisk museum

Kommunikasjon er et ord som kommer fra latin: communicare, som betyr "å gjøre felles". Det er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen: Det er en stor glede for meg å få komme hit og åpne utstillingen ”Lufta er for alle”.

Kommunikasjon er et ord som kommer fra latin: communicare, som betyr "å gjøre felles". Det er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. 

Vi har sett en rivende teknologisk utvikling de siste 200 år, ikke minst de siste 100 når det gjelder måter vi kommuniserer med hverandre på.
Eksempler på kommunikasjon fra historien:
- Vardebrenning fra bygdeborger og fjelltopper i Folkevandringstid-Vikingetida.
- Budstikka (vikingetid til 1800-tallet)
- Inkafolket i Andesfjellene i Sør-Amerika brukte et knutesystem som ble fraktet av løpere over store avstander i det langstrakte riket.
- Tog og jernbane: 1820-tallet ble damplokomotivet gjort anvendelig i England (revolusjonerte transport og kommunikasjon på land).
- Telefonen (1876 Alexander Graham Bell)
- Datamaskinen (etter 1940-tallet – først og fremst fra 1970-årene og framover)

FN-dagen: Det er ekstra hyggelig at denne åpningen faller sammen med markeringen av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Dagen markes hvert år den 3. desember.

2008: Året vi nå snart legger bak oss er et spesielt år. 2008 var det året hvor den nye FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne trådde i kraft. Konvensjonen gir oss et nytt og bedre rammeverk for å bedre situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Norge har signert konvensjonen og jobber nå med ratifisering. Det betyr at ingen lover i Norge skal stå i motstrid til konvensjonen. Jeg håper vi kan legge fram en sak om dette til Stortinget til høsten.

Takk til Lars Ivan: Jeg vil i denne åpningstalen rette en spesiell hilsen til Lars Ivan. Jeg fikk den ære å være med i filmen hans. I filmen synliggjøres hvordan ny, norsk teknologi kan bidra til å gjøre livet enklere for personer med store funksjonsnedsettelser.

Telenor Open Mind : Vi har teknologien. Men som Ingrid Annette Ihme , prosjektleder for Telenors ”Open Mind” prosjekt har sagt: I Norge er det ingen mangel på rullestoler og andre tekniske hjelpemidler, men hva hjelper det, når vi ikke kommer verken av eller på buss og tog?

Telenor Open Mind – et eksempel for andre bedrifter. Dette er et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshindrede, samt hørsel- og synshindrede. Programmet skal være med på å gi deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom relevant arbeidstrening og erfaring.

Deltakerne må være motiverte og ønske og komme seg ut i arbeid. Programmet skal gi en anledning til å oppleve hva arbeidslivet kan gi av muligheter, forventninger og gleder.

Open Mind-prosjekt: en del av utstillingen.


Regjeringens visjon: 
Vårt mål er at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling, aktiv deltakelse og livsutfoldelse.

DTL-Loven: Vi har fortsatt en vei å gå, men jeg er veldig stolt over å ha fått mulighet til å legge fram en helt ny Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven vil bli et viktig virkemiddel for at vi skal få et samfunn for alle. Loven gjør at Norge nå er i fremste rekke i Norden når det gjelder bruk av denne type juridiske virkemidler.

Loven trer i kraft om vel en måned dvs 1. Januar. Dette sier loven noe om:

Forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Universell utforming av all virksomhet som er rettet mot allmennheten, inkludert IKT.

Handlingsplan for økt tilgjengelighet og universell utforming. Den skal støtte opp under implementeringen av den nye loven. Planen omfatter: 1) IKT, 2) bygg, 3) uteområder, 4) transport og 5) arbeid.

Regjeringen vil styrke diskrimineringsvernet i norsk lovgivning. Det rettslige vernet mot diskriminering er i dag spredt på ulike lover. Det er behov for et mer helhetlig og derigjennom styrket diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalget skal legge fram forslag til en samlet diskrimineringslov innen 01.07.2009.

Selv om mye er gjort og mye gjøres, så har vi fortsatt en vei å gå. Jeg er sikker på at utstillingen ”Lufta er for alle” vil bidra til å øke kunnskapen og viktigheten av at vi finner løsninger som kan brukes av så mange som mulig.

Lars Ivan, La oss åpne utstillingen!

Til toppen