Historisk arkiv

Barnevernet og barnas stemme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Astrid Strandbu og Svein Arild Vis gir gode innspill om barns rettigheter i barnevernsaker i sin kronikk i Dagbladet 11. juli. To viktige problemstillinger blir berørt: Hvilke rutiner har vi for å sikre barns deltakelse og at barnets mening blir vektlagt, og hvilken kompetanse har barnevernet i å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner?

Innlegg i Dagbladet mandag 14. juli 2008

Astrid Strandbu og Svein Arild Vis gir gode innspill om barns rettigheter i barnevernsaker i sin kronikk i Dagbladet 11. juli. To viktige problemstillinger blir berørt: Hvilke rutiner har vi for å sikre barns deltakelse og at barnets mening blir vektlagt, og hvilken kompetanse har barnevernet i å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner?

Dette er begge sentrale tema i vårt kontinuerlige arbeid for å utvikle barneverntjenesten.

Hvor og hvordan berørte barn skal delta og bli hørt i barnevernsaker har vi med til vurdering i en pågående revisjon av den nå ett år gamle rutinehåndboken for barneverntjenesten i kommunene.

Håndboken inneholder fra før en rekke understrekninger av barns rett til å bli hørt før barnevernet fatter vedtak. Det gjelder særlig:

  • barnevernlovens bestemmelser om barns rett til informasjon og til å fremme sine synspunkter
  • barns rett til selvbestemmelse i saker der barnet gis egne partsrettigheter
  • barnevernets rett til å snakke med barnet alene
  • muligheten for å engasjere andre sakkyndige til samtaler med barnet
  • krav til avklaring av hvordan barnets mening skal vektlegges i saken
  • krav til vurdering av faren for at informasjon fra barnet kan skade forholdet mellom barnet og foreldrene

Samtidig har vi satt i gang et bredt program for kompetanseheving i kommunalt barnevern og oppgradering av utdanningen. Økt kompetanse i å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner, er et sentralt element i kompetansehevingsprogrammet. Blant annet blir det utarbeidet en egen veileder med en tilhørende DVD, som ferdigstilles i høst. Kronikkforfatterne peker selv på kompetansenettstedet www.barnogbeslutninger.no, som er utviklet på oppdrag fra og finansiert av departementet.

Vår målsetting er klar: Barns rett til å bli hørt må innebære en reell innflytelse på beslutninger som berører dem. Vi skal arbeide hardt for at barneverntjenesten i landets kommuner i økende grad får tilstrekkelig kompetanse til å sikre nettopp det.