Historisk arkiv

Vil strømlinjeforme transporten i det indre markedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonens har vedtatt et forslag for å omdanne lappeteppet av veier, jernbane, flyplasser og kanaler til et helhetlig transportnettverk. Målet er en mer effektiv infrastruktur i det indre markedet.

Transportnettverket, kalt TEN-T, vil kunne bidra til mindre kødannelser, oppgradere infrastrukturen og strømlinjeforme transport over EUs grenser. I tillegg vil mulighetene til å kombinere ulike former for transport bli bedre.

TEN-T vil bestå av et kjernenettverk av særlig europeisk betydning som vil kunne står ferdig i 2030, med fokus på de mest sentrale transportrutene. I tillegg vil et mer omfattende, finmasket nettverk stå ferdig innen 2050.

Svært relevant for Norge
Det indre marked trenger en god infrastruktur for å overholde tanken om fri flyt av personer og varer uten unødvendige hindringer. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre markedet, og utviklingen av EUs infrastruktur er derfor av stor relevans for Norge.

- Å utvikle en infrastukturpolitikk som er felles med tanke på krav, måter å tenke mobilitet på, samt prinsipper for planlegging er noe vi i Norge er like interesst i som andre land, sier Olav Grimsbo, transportråd ved EU-delegasjonen.

Kommisjonen er opptatt av et godt samarbeid mellom EU og tredjeland. I forslaget til nye retningslinjer for TEN-T er således det såkalte nordiske triangel med utbygging av veier og jernbane mellom de nordiske hovedstedene, Oslo havn, Narvik havn og Oslo lufthavn Gardermoen markert som del av kjernenettverket.

Fokus på jernbane
Jernbanen i Europa er ikke skikkelig integrert, og det finnes for mange nasjonale standarder til at jernbanenettverket mellom landene fungerer på en tilfredsstillende måte. 

- Det er et stort behov for samme standarder og et integrert jernbanesystem. Derfor bygges det nå ut et moderne felles styrings- og kontrollsystem som blant annet vil sørge for samme type signalbruk og styring av togframføringen i EU, sier Grimsbo. 

Bidrar til EUs klimamål
Målene med utbyggingen av det europeiske transportnettverket er å få et mer velfungerende indre marked, og å gjenskape den økonomiske veksten i EU. 

Det store fokuset som er lagt på ulike jernbaneprosjekter i den nye infrastrukturpolitikken illusterer dessuten den tredje målsettingen som er å bidra til et bedre miljøvern. TEN-T er dermed et viktig instrument for å nå EUs mål om en CO2-utslippsreduksjon fra transportsektoren på 60 prosent innen 2050.