Historisk arkiv

Ny strategi for Europas bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EU-kommisjonen har nylig lansert en strategi for utvikling av Europas bioøkonomi. Samfunnsutfordringene knyttet til en forventet befolkningsvekst opp mot 9 milliarder i 2050 i kombinasjon med en begrenset tilgang på naturressurser danner bakgrunn for strategien. Strategien er klart i tråd med målene i den nye landbruks- og matmeldingen - Velkommen til bords, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Den nye strategien ”Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe” skal bidra til et skifte i Europas økonomi i retning av bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Målet med strategien er en mer innovativ lavutslippsøkonomi i Europa med et mer bærekraftig jordbruk og fiske, økt matsikkerhet og mer bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser for industrielle formål.

Bedre utnyttelse av landbrukets ressurser
Globale samfunnsutfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer og press på naturressurser danner et viktig bakteppe også for Meld. St. 9 (2011-2012) – Velkommen til bords. Meldingen peker også på bioøkonomien og de muligheter som ligger i bedre utnyttelse av landbrukets ressurser. - Det er en styrke for norsk landbruk at EU lanserer en strategi som går i samme retning som den nye landbruks- og matmeldingen, sier Brekk. Vi må utnytte de muligheter som ligger i denne utviklingen.

- Økt fokus på bærekraftig matproduksjon og bruk av fornybare biologiske ressurser er ikke bare nødvendig for å imøtekomme de globale samfunnsutfordringene, det vil også innebære et løft for landbruksnæringen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

Fremtidsrettet landbruksnæring
Kommisjonen ser på forskning og innovasjon som en motor for ny utvikling. De anslår at finansiering av relevant forskning og innovasjon gjennom EUs nye forskningsprogram, Horizon 2020, kan generere om lag 130 000 arbeidsplasser og gi 45 milliarder euro i tilleggsverdi innenfor aktuelle bioøkonomisektorer innen 2025. - Også i Norge vil forskning og økt kunnskap om biologiske sammenhenger stå sentralt for å sikre en fremtidsrettet norsk landbruksnæring og økt verdiskapning basert på landbrukets ressurser, sier Brekk.

Se Strategien og kommisjonens utdypende arbeidsdokument her.
Les pressemeldingen om strategien her.
Les mer om Lansbruks- og matdepartementets arbeid her.