Historisk arkiv

EØS-finansieringsordningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

EØS-finansieringsordningene

Ved utvidelsen av EU og EØS 1. mai 2004 ble to finansieringsordninger opprettet. Gjennom disse ordningene forplikter Norge seg til å bidra med nær 10 milliarder kroner i perioden 2004 – 2009. Midlene går til utviklings- og investeringsprosjekter i de ti nye EU medlemslandene samt Hellas, Portugal og Spania.

Slik tar Norge et medansvar for å bygge fred og stabilitet i Europa. De finansielle bidragene støtter opp om økonomisk vekst, utjevning av velferdsforskjeller og demokratiske reformprosesser. De skal også gjøre de nye medlemslandene bedre i stand til å delta fullt ut i det utvidete indre marked.

De samlede overføringene gjennom disse ordningene blir på 1,167 milliard euro (om lag 9,7 milliarder kroner) i perioden 1. mai 2004 til 30. april 2009. Norges andel blir totalt på 1,134 milliard euro (om lag 9,5 milliarder kroner).

Mottakerne av den særskilte norske finansieringsordningen er de ti landene som ble medlemmer av EU/EØS i 2004. For EØS-finansieringsordningen er Hellas, Portugal og Spania også støtteberettigete. Fordelingen av støtten er fastlagt i EØS-avtalen og basert på befolkning, BNP per innbygger og landareal, samt andre sosioøkonomiske hensyn. Likeledes er sektorene som kan støttes fastlagt i avtalen.

De to finansieringsordningene har tilnærmet identisk regelverk og målsetting. Les mer om den norske ordningen og den felles EØS EFTA-ordningen.

Les avtaleteksten her.