Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finansieringsordningen i EØS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Finansieringsordningen i EØS

(Ny protokoll 38 A)

Uoffisiell norsk oversettelse

Artikkel 1

EFTA-statene skal bidra til å minske de økonomiske og sosiale forskjeller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde gjennom finansiering av tilskudd til investerings- og utviklingsprosjekter i de prioriterte sektorene oppført i artikkel 3.

Artikkel 2

Det finansielle bidraget omhandlet i artikkel 1 skal være et samlet beløp på EUR 600 millioner, som skal stilles til rådighet for tilsagn i årlige deler på EUR 120 millioner i perioden fra og med 1. mai 2004 til og med 30. april 2009.

Artikkel 3

1. Midlene skal stilles til rådighet for prosjekter i følgende prioriterte sektorer:

  • vern av miljøet, herunder menneskers miljø, gjennom blant annet reduksjon av forurensning og fremming av fornybar energi,
  • fremming av bærekraftig utvikling gjennom forbedret bruk og forvaltning av ressurser,
  • bevaring av den europeiske kulturarv, herunder offentlig transport og byfornyelse,
  • utvikling av menneskelige ressurser, blant annet ved fremming av utdanning og opplæring, styrking av forvaltnings- eller tjenesteytingsevnen til lokale myndigheter og deres organer samt de demokratiske prosesser som underbygger en slik utvikling,
  • helse og barneomsorg.

2. Akademisk forskning kan være tilskuddsberettiget i den grad den er rettet mot en eller flere av de prioriterte sektorene.

Artikkel 4

1. Bidraget i form av tilskudd fra EFTA-statene skal ikke overstige 60 % av prosjektkostnadene, unntatt for prosjekter som for øvrig finansieres gjennom budsjettbevilgninger fra sentrale, regionale eller lokale myndigheter, der bidraget ikke må overstige 85 % av de samlede kostnader. Fellesskapets øvre grenser for samfinansiering skal ikke under noen omstendighet overskrides.

2. De gjeldende statsstøtteregler skal overholdes.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal undersøke om prosjektforslagene er forenlige med Fellesskapets målsetninger.

4. EFTA-statenes ansvar for prosjektene er begrenset til å tilføre midler i samsvar med den fastsatte planen. EFTA-statene har ikke erstatningsansvar overfor tredjemann.

Artikkel 5

Midlene skal stilles til rådighet for mottakerstatene (Den tsjekkiske republikken, Estland, Hellas, Spania, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Slovenia og Slovakia) etter følgende fordelingsnøkkel:

Mottakerstat

Prosentandel av det
samlede bidrag

Den tsjekkiske republikken

8,09 %

Estland

1,68 %

Hellas

5,71 %

Spania

7,64 %

Kypros

0,21 %

Latvia

3,29 %

Litauen

4,50 %

Ungarn

10,13 %

Malta

0,32 %

Polen

46,80 %

Portugal

5,22 %

Slovenia

1,02 %

Slovakia

5,39 %

Artikkel 6

Med sikte på å omfordele eventuelle tilgjengelige midler som ikke er blitt øremerket til høyt prioriterte prosjekter i hvilken som helst av mottakerstatene, skal en ny vurdering foretas i november 2006 og igjen i november 2008.

Artikkel 7

1. Det finansielle bidraget omhandlet i denne protokoll skal nøye samordnes med det bilaterale bidraget fra Norge som stilles til rådighet gjennom den norske finansieringsordningen.

2. EFTA-statene skal særlig sikre at søknadsprosedyrene er de samme for begge finansieringsordningene nevnt i forrige ledd.

3. Det skal eventuelt tas hensyn til relevante endringer i Fellesskapets utjevningspolitikk.

Artikkel 8

1. EFTA-statene skal nedsette et utvalg som skal forvalte finansieringsordningen for EØS.

2. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen av finansieringsordningen for EØS vil om nødvendig bli utferdiget av EFTA-statene.

3. Det samlede beløp nevnt i artikkel 2 skal også dekke forvaltningskostnadene.

Artikkel 9

Ved utløpet av femårsperioden og med forbehold for deres rettigheter og plikter etter avtalen, skal avtalepartene i lys av artikkel 115 vurdere på nytt behovet for å redusere de økonomiske og sosiale forskjeller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Artikkel 10

Dersom en eller flere av mottakerstatene oppført i artikkel 5 ikke blir parter i avtalen 1. mai 2004, eller dersom det oppstår endringer i medlemskapet i EFTA-pilaren i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal denne protokoll gjøres til gjenstand for de nødvendige justeringer.