Historisk arkiv

Samlede krav til IKT-investeringer i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ulike krav til IKT-investeringer i staten har nå blitt samlet i et nytt rundskriv. Kravene gjelder blant annet arkitekturprinsipper, felles IKT-infrastruktur og forvaltningsstandarder.

I den senere tid er det iverksatt flere tiltak for å oppnå bedre samordning og styring av IKT-investeringer i staten. Det gjelder bl.a. krav til arkitekturprinsipper og forvaltningsstandarder, det er etablert en elektronisk prosjektveiviser (Direktoratet for forvaltning og IKT), og igangsatt et program for identifisering og utredning av mulig satsing på felles IKT-infrastruktur i staten.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har samlet aktuelle krav på dette området i et rundskriv. Rundskrivet legger særlig vekt på prosessen for 2012-budsjettet.

Denne samordningen og tydeliggjøringen av kravene gir bedre beslutningsgrunnlag både lokalt og sentralt, samtidig som linjeprinsippet ligger fast. Departementet ser også muligheter for forbedringer av dette opplegget. Blant annet er det trolig behov for et mer forpliktende samarbeid om realisering av gevinster.

Vurdering av statens felles krav på IKT-området skal i størst mulig grad foregå lokalt. Statlige virksomheter må i deres budsjettforslag dokumentere i et selvdeklarasjonsskjema hvordan forslaget ivaretar statens felles føringer på IKT-området. FAD får kopi av alle IKT-relaterte satsingsforslag inklusive selvdeklarasjonsskjemaet. Departementet vurderer forslagene i forhold til statens felles krav på dette området, og avgir en uttalelse til Finansdepartementet før regjeringens første budsjettkonferanse i mars.

Målgruppen for rundskrivet er primært statens virksomheter og departementene. Konsulentbransjen kan også ha nytte av å gjøre seg kjent med retningslinjene.

FADs arbeid på dette området kommer i tillegg til Finansdepartementets generelle kvalitetssikring av investeringsforslag med anslått kostnad over 500 mill. kroner.

Rundskriv P4/2010: Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten