Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

EØS-EFTA posisjon til de nye anskaffelsesdirektivene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Norge har i samarbeid med Island og Liechtenstein utarbeidet en felles EØS-EFTA posisjon til EU-kommisjonens forslag til et nytt direktiv om offentlige anskaffelser og et nytt direktiv om innkjøpsregler i forsyningssektorene, som skal erstatte de eksisterende anskaffelsesdirektivene.

Rett før jul la EU-kommisjonen frem forslag til et nytt direktiv om offentlige anskaffelser og et nytt direktiv om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester), som skal erstatte de eksisterende anskaffelsesdirektivene.

Forslagene er en del av en større reformprosess, der Kommisjonen tar sikte på å forenkle anskaffelsesregelverket og gjøre dette mer fleksibelt. Videre ønsker Kommisjonen å fremme små og mellomstore bedrifters tilgang til offentlige kontrakter og legge til rette for at oppdragsgivere bedre skal kunne vektlegge innovasjon, miljø og sosiale hensyn.

Forslagene skal nå behandles i EUs Råd og i Europaparlamentet. Kommisjonen legger opp til at de reviderte reglene skal gjelde i medlemsstatene senest 30. juni 2014. Etter at EU er ferdig med sin behandling, går prosessen videre i EØS-systemet. Deretter skal de reviderte reglene gjennomføres i Norge.

For å søke få størst mulig innflytelse på hvordan de endelige direktivene skal se ut, har Norge i samarbeid med Island og Liechtenstein utarbeidet en felles EØS-EFTA posisjon til direktivforslagene. Her peker EFTA landene blant annet på at reglene i enda større grad burde vært forenklet, for eksempel ved i større grad å åpne opp for forhandlinger og ved innføring av kortere tidsfrister. EFTA landene omtaler også særlig forslagene knyttet til offentlig-offentlig samarbeid, oppheving av skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester, nye regler for helse- og sosialtjenester, samt adgangen for oppdragsgivere til å ta miljø- og sosiale hensyn.

EØS-EFTA posisjonsnotatet er blant annet sendt til Europaparlementet, Rådet og EU-kommisjonen.

Til toppen