Historisk arkiv

Nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kongen i statsråd har i dag bestemt at nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser skal gjelde fra 1. juli 2012.

De nye reglene innebærer blant annet at domstolen fremover skal kunne annullere kontrakter som inngås i strid med anskaffelsesregelverket, og at kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser flyttes fra KOFA til domstolene. KOFA blir igjen et rent rådgivende organ. Endringene gjelder både for oppdragsgivere i klassisk offentlig sektor og i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Departementet vil snarest mulig fastsette forskrift med overgangsregler. Departementet tar sikte på at de nye håndhevelsesreglene bare skal gjelde for anskaffelser der konkurransen er kunngjort etter lovens ikrafttredelse. Det betyr at oppdragsgivere fortsatt må forholde seg til det ”gamle” regelverket for anskaffelser der konkurransen er kunngjort før 1. juli 2012. For anskaffelser som ikke kunngjøres skal endringene bare gjelde for anskaffelser der kontrakt er inngått etter ikrafttredelsesdatoen. Dette gjelder både anskaffelser der det ikke er plikt til å kunngjøre en konkurranse (lovlige direkte anskaffelser) og anskaffelser som i strid med regelverket ikke er kunngjort (ulovlige direkte anskaffelser). KOFA kan altså fortsatt ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser etter de ”gamle” reglene når kontrakt er inngått før 1. juli 2012.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar videre sikte på at også nye forskriftsbestemmelser om håndhevelse skal gjelde fra 1. juli 2012. Nye bestemmelser om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt ved begjæring om midlertidig forføyning, krever imidlertid visse endringer i domstolenes saksbehandlingssystem som ikke vil være på plass til 1. juli 2012. Bestemmelsene om suspensjon vil derfor først gjelde fra et senere tidspunkt. Departementet vil snarest mulig orientere om endringene i forskrift om offentlige anskaffelser, forsyningsforskriften og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser som vil følge av lovendringene.

Kongelig resolusjon om sanksjon og ikraftsetting av lovendringer (PDF)

Lovvedtak (PDF)

Skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser