Historisk arkiv

Kan spare milliarder på smartere grøftegraving for bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Legg rør for fremtidige fiberkabler, koordiner grøftegravingen og ikke still for strenge krav til gravedybder. På den måten kan samfunnet spare milliarder samtidig som flest mulig får bredbånd. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport om ”god bredbåndsskikk”.


Mye kan gjøres enklere og billigere for å sikre innbyggerne et godt bredbåndstilbud. I en del områder er utbygging så kostbart at for eksempel lokale krav til gravedybder gjør at markedsaktørene ikke vil tilby bredt bredbånd.

- Vanlig bredbånd er tilgjengelig for 99,9 prosent av oss, men behovene for båndbredde øker svært raskt. Derfor må offentlige myndigheter, grunneiere og bransjeaktører samarbeide for å legge bedre til rette for kostnadseffektiv utbygging av høykapasitetsnett. Det er unødvendig bruk av tid og penger at samme vei blir gravd opp igjen etter få år, fordi ingen forutså behovet for fremtidige kabler. Sektorvise regelverk må også tilpasses bredbåndsutbygging, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- Raskere breiband er særlig viktig for at folk skal kunne bosette seg hvor de vil, sier kommunal- og regionalminister Liv signe Navarsete. Hun oppfordrer derfor kommuner og fylkeskommuner til å være aktive utviklingsaktører for å samordne all infrastruktur. Hun viser blant annet til Nord-Trøndelag, der fylkeskommunen legger trekkrør for bredbånd i forbindelse med utbedring av fylkesveiene.

- Jeg vil oppfordre alle kommuner og fylkeskommuner til å følge god bredbåndsskikk. Samtidig vil regjeringen se på hva vi kan gjøre på nasjonalt nivå for å legge til rette for dette. Derfor vil jeg invitere bransjen til samråd om bredbåndspolitikken fremover, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Mange av virkemidlene knyttet til føringsveier (grøfter, rør etc.) for bredbånd finnes på kommunalt nivå. For eksempel har flere kommuner innført økte krav til gravedybder, og en nedjustering av disse kravene kan føre til en nasjonal kostnadsreduksjon på utbygging av høykapasitetsnett på seks milliarder kroner.

Nexia, som har utført analysen, trekker frem blant annet følgende kjennetegn ved god kommunal bredbåndsskikk:

  • Kommunen sørger for at det legges trekkrør for fiber når det graves av andre hensyn.
  • Kommunen holder god oversikt over eksisterende føringsveier og gir tilgang til føringsveiene på en ikke-diskriminerende og rimelig måte.
  • Kommunen stiller moderate krav til leggedybder for trekkrør og re-asfaltering.

Analysen Vei, vann og bredbånd (pdf) er skrevet av Nexia på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.