Historisk arkiv

Ny prost i Ringerike

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Rådgiver Kristin Moen Saxegaard ble i statsråd i dag utnevnt til prost i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme.

Rådgiver Kristin Moen Saxegaard er 43 år. Hun avla teologisk embetseksamen høsten 1993 og praktisk-teologisk eksamen høsten 1994. I 2008 ble hun vigslet til prest og samme året tildelt graden Philosophiae Doctor. Fra 2008 har hun vært førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet og vikarprest i Follo, dessuten fra 2010 rådgiver ved Det Norske Bibelselskap.