Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen styrker satsingen på samiske språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Bevilgningen til samiske formål vil i 2011 utgjøre om lag 829 millioner kroner, en økning på 27 millioner kroner fra 2010. Sametinget vil i 2011 forvalte om lag 360 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner.

Bevilgningen til samiske formål vil i 2011 utgjøre om lag 829 millioner kroner, en økning på 27 millioner kroner fra 2010. Sametinget vil i 2011 forvalte om lag 360 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner. 

Regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2011 foreslått å øke bevilgningen til samiske språk med ytterligere 10 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Dette betyr en økning på totalt 23 millioner kroner de siste tre årene til Handlingsplan for samiske språk over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Divvun-prosjektet har utviklet språkverktøy i form av elektronisk stavekontroll, korrekturprogram og pedagogisk programvare for ulike samiske språk. Utvikling av denne typen dataprogram er en forutsetning for at de samiske språkene skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn.

- Det har vært viktig å sikre fortsatt drift av Divvun, og jeg vet at også Sametinget har vært opptatt av å finne mer langsiktige løsninger for prosjektet, som har pågått siden 2004. Jeg er derfor svært tilfreds med at det innenfor språksatsingen på 10 millioner kroner er foreslått satt av 4,7 millioner kroner til etableringen av en drifts- og utviklingsorganisasjon for Divvun, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Sametinget, som har en svært viktig rolle i arbeidet for samisk språk, tilføres 3,5 millioner kroner av språksatsingen på 10 millioner kroner. Regjeringen foreslår at Sametinget skal få 225,655 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons, og kirkedepartementets budsjett. I tillegg kommer den årlige avkastningen fra Samefolkets fond.

Under Kulturdepartementets kap. 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg er det foreslått 5 millioner kroner i tilskudd til byggeprosjektet ved Senter for nordlige folk (tidligere Ája Samisk senter) i Kåfjord. De nye lokalene ferdigstilles slik at de kan åpnes for publikum sommeren 2011. Under Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementets kap. 2445 Statsbygg er det foreslått en bevilgningsramme som omfatter midler til prosjekteringen av nye lokaler for Saemien Sijte i Snåsa. I 2011 er det også lagt opp til prosjektering av Samisk kunstmuseum i Karasjok.

Se også: