Historisk arkiv

Rehabilitering av taket på Slottet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 25 millioner kroner til rehabilitering av taket på Slottet i 2011. Totale kostnader for prosjektet er beregnet til 112,6 millioner kroner, og arbeidene vil starte i første halvdel neste år.

- Vi ønsker at staten skal ta vare på sine bygningsmessige verdier på en god måte. Når taket på Slottet er av en dårlig forfatning, må vi bevilge penger for å sette dette i stand, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Loftet på Slottet har de siste 20 årene blitt brukt til virksomhet som medfører behov for oppvarming. Oppvarmede loftsrom som er uisolerte og som på Slottet også er metalltekket, er en teknisk dårlig løsning. Varm luft blir kondensert mot kobberkledningen på taket, og bordlaget blir fuktet ned. I tillegg renner smeltet snø og is inn gjennom utette deler i den gamle kobbertekkingen.

Dette fører til råteskader i bordtaket og i bærende konstruksjoner. Bærekonstruksjonene ble reparert ved rehabiliteringen på 1990-tallet, og det er stor fare for at disse kan bli påført nye skader hvis ikke noe gjøres.

Arbeidene med å rehabilitere taket på Slottet skal være avsluttet ved årsskiftet 2012/2013. Prosjektet skal utføres i regi av Statsbygg og bevilgningen til prosjektet ligger på Statsbyggs budsjett for 2011.

Se også Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjettforslag:
Prop. 1 S (2010-2011) FAD