Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Flere nye prester - lavt sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ved utgangen av 2011 var det tilsatt 1,335 prester i bispedømmene. Det var 20 stillinger mer enn året før og en økning på mer enn 40 stillinger fra høsten 2009. Det viser Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets årlige etatsstatistikk for presteskapet.

- De siste årene har vi hatt større oppmerksomhet på utfordringene med å rekruttere nok prester til stillingene i kirka. Jeg er derfor svært glad for denne utviklingen, sier kirkeminister Rigmor Aasrud. Hun synes også det er oppløftende at flere teologer nå søker tilbake til prestetjenesten.

Statistikken viser for øvrig at:

Flere pensjonerte prester gjør periodevis tjeneste i menighetene
I tillegg til de 1,335 ordinære prestestillinger var det mot slutten av 2011 registrert pensjonister i midlertidige tilsettingsforhold i nær 160 stillinger. Det var 55 flere enn året før, og innebærer at det i praksis var nesten 1,500 prester i tjeneste på det tidspunktet statistikken ble hentet ut. De pensjonerte prestene utgjør en uvurderlig ressurs for å sikre menighetene tilstrekkelig vikardekning.

Rekrutteringsutfordringer - flere eldre prester
Alderssammensetningen innen presteskapet tilsier at arbeidet med å rekruttere nye prester må intensiveres i årene fremover. Ved utgangen av 2011 var ca. fire av ti prester i aktiv tjeneste eldre enn 55 år. For å dekke opp for forventet aldersavgang i årene fremover er det både behov for å gjennomføre tiltak for å utdanne flere prester, få flere av de utdannete teologene til å søke til prestetjeneste og å beholde flere i prestetjeneste.
Opplysningene fra bispedømmene tyder på at iverksatte rekrutteringstiltak har hatt en viss effekt. I 2011 ble det rekruttert inn 52 nye prester fra utdanning eller andre typer yrker. Det var 20 flere enn året før. Bare 43 prosent av de som tiltrådte i nye stillinger i 2011 kom fra en annen prestestilling, mot tilsvarende 61 prosent i 2010.

Lavt sykefravær
Sykefraværet blant prestene har de to siste årene ligget stabilt på 4,4 prosent. Det legemeldte fraværet utgjør 4,2 prosent. Det gjennomsnittlige sykefraværet blant prestene er lavere enn gjennomsnittet for øvrig i statlig sektor, og på nivå med målene som er satt for IA-avtalen. Det legemeldte sykefraværet er høyere blant kvinner (6.2 %) enn blant menn (3,5 %). I 2011 sank sykefraværet blant kvinner med 0,9 pst., mens det tilsvarende økte med 0,2 prosent blant menn.

Etter- og videreutdanning
Prestene bruker mer tid på studium og videreutdanning enn mange andre yrkesgrupper. I gjennomsnitt var det satt av 6,4 studiedager per prest i 2011. Det var omtrent det samme som i foregående år. 118 prester deltok på kurs i regi av det nasjonale Kompetanserådet i 2011. Dette var noen færre enn året før.

Bedre økonomisk situasjon i bispedømmene
Den økonomiske situasjonen i bispedømmerådene er gjennomgående blitt bedre i løpet av de to siste årene. Mens bispedømmene i 2008-2009 måtte iverksette flere innsparingstiltak for å tilpasse bemanningen til sine budsjettrammer, hadde bispedømmene samlet sett innsparinger i regnskapet på 6,8 millioner kroner i forhold til tildelt bevilgning for 2011. Det er imidlertid en del variasjoner mellom bispedømmene, som gjør at det i enkelte bispedømmer fremdeles vil være behov for innsparinger i 2012. Økningen i antallet stillinger i skyldes både at det over statsbudsjettet for 2011 var bevilget 5 millioner kroner til opprettelse av nye prestestillinger og at bispedømmerådene generelt har fått bedre styring over økonomien.

***

Informasjon fra det offentlige skal være lett å lese. FAD bruker Liks til å teste hvor enkel teksten er. Denne pressemeldingen har en verdi på 46. Det er det samme som vanlig avistekst. Les mer om arbeidet med et bedre og klarere språk i staten hos Klarspråk.no.

 

Til toppen