Historisk arkiv

Milliardbeløp til digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I Digitaliseringsprogrammet, som ble lansert i april, varslet regjeringen en storstilt satsing på digitalisering i forvaltningen. Regjeringens mål er at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for dialogen med innbyggere og næringsliv. I tråd med digitaliseringsprogrammet foreslår regjeringen omfattende digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2013.

I Digitaliseringsprogrammet, som ble lansert i april, varslet regjeringen en storstilt satsing på digitalisering i forvaltningen. Regjeringens mål er at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for dialogen med innbyggere og næringsliv. I tråd med digitaliseringsprogrammet foreslår regjeringen omfattende digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2013.

- Regjeringen legger opp til en bred og sterk satsing på IKT. Nå viser vi at vi følger opp ambisjonene i digitaliseringsprogrammet med viktige IKT-satsinger i hele forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen har særlig prioritert satsinger i NAV, politi- og justissektoren og helse- og omsorgssektoren.

Bevilgningene vil bidra til en rekke nye tjenester for innbyggerne. NAV skal blant annet utvikle flere selvbetjeningstjenester og nye løsninger for alle statlige ytelsesområder, bortsett fra pensjonsområdet hvor nye rutiner og systemløsninger allerede er innført. På den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no skal det også komme flere og bedre selvbetjeningsløsninger.

Regjeringen foreslår dessuten bevilgninger til viktige fellesløsninger. Altinn skal stabiliseres og videreutvikles. Det skal etableres elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG). EDAG skal gjøre at arbeidsgivere kun gir én rapportering om ansettelser, lønn og trekk per ansatt. Forenklingen er beregnet å gi arbeidsgivere årlige besparelser på minst 500 millioner kroner. Med EDAG vil innbyggerne dessuten kunne få raskere og mer korrekte ytelser fra NAV.

I 2013 vil regjeringen i tillegg arbeide med å etablere en sikker, digital postkasse. I digitaliseringsprogrammet varslet regjeringen at de tar sikte på at bedrifter og innbyggere som ikke har reservert seg, vil få post fra forvaltningen i den digitale postkassen. Brukerne skal få varsel på sms eller e-post når det kommer brev i den digitale postkassen.

SBB har nylig fremlagt statistikk som viser at statens totale IKT-utgifter var 10,8 milliarder kroner i 2011.

Blant budsjettforslagene på IKT-området:

 • Om lag 735 millioner kroner til IKT-modernisering i NAV. En effektiv iverksetting av arbeids- og velferdspolitikken krever at Arbeids- og velferdsetaten har gode og hensiktsmessige ikt-verktøy. IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten skal utvikle bedre tjenester til brukerne og legge til rette for bedre og mer effektiv oppfølging med sikte på overgang til arbeid. Det anbefalte programmet vil blant annet omfatte nye løsninger for uførepensjon og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter.
   
 • 153,9 millioner kroner til EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver). Med EDAG ønsker Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk sentralbyrå å utvikle en felles ordning for hvordan arbeidsgiverne skal rapportere om ansettelser, lønn og trekk. Forenklingen er beregnet til å gi arbeidsgiverne årlige besparelser på om lag 500 millioner kroner. Staten vil kunne få raskere tilgang på pålitelig informasjon. Brukerne vil kunne få færre feil ved skattelikningen, og raskere og mer korrekte beregninger fra Arbeids- og velferdsetaten. Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag 153,9 millioner kroner til EDAG.
   
 • 90 millioner kroner i økt bevilgning til Altinn. Midlene skal gå til å øke kompetansen og forbedre Altinn, slik at den oppleves som en stabil og robust plattform. Med denne økningen vil regjeringen totalt bevilge 258,5 millioner kroner til Altinn for 2013.
   
 • 90 millioner kroner til IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren. Midlene skal blant annet gå til ulike satsinger for å øke samhandlingen i helse- og omsorgssektoren. Blant satsingene finner man ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo og flere og bedre selvbetjeningsløsninger i den nasjonale helseportalen (www.helsenorge.no).
   
 • IKT i politiet. Politiets IKT-infrastruktur og dagens straffesakssystemer trenger omfattende fornying og oppgradering. Arbeidet med IKT i politiet fortsetter i 2013. Ny IKT-infrastruktur skal etter planen være ferdig innført i politidistriktene i 2013. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer.  Regjeringen har valgt en konseptstrategi for nye straffesakssystemer i politiet som innebærer en omfattende fornying av politiets IKT-systemer. Det foreslås 30 millioner kroner til dette arbeidet i 2013.  Det er i 2011 og 2012 satt av om lag 250 millioner kr innenfor politiets driftsramme til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Det er behov for å sette av midler til IKT-fornying også i 2013.
   
 • 32,6 millioner kroner til videreutvikling av NorCERT. Midlene skal gå til videreutvikling av NorCERT - Nasjonalt senter for håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer (bevilget over Forsvarsdepartementets budsjett). Fremover ønsker man gjennom NorCERT å styrke Norges evne til effektivt å håndtere og reagere på alvorlige IKT-hendelser.
   
 • 30 millioner kroner til felles plattform for digital kommunikasjon med forvaltningen. Det skal blant annet gå til etablering av en digital postkasse til innbyggere, samt reservasjonsløsning for dem som ikke vil motta digital post fra forvaltningen. Regjeringen tar sikte på at digital post blir obligatorisk for bedrifter.
   
 • 16 millioner kroner i økt bevilgning til Barentswatch. Dette er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige havområder. Systemet skal binde sammen eksisterende norske delsystemer for overvåking og varsling slik at man får ett integrert system. Midlene skal i stor utstrekning gå til informasjonsløsninger og til å forbedre den elektroniske samhandlingen mellom samarbeidende instanser.
   
 • 12 millioner kroner til informasjonssikkerhet. Økt bruk av IKT gjør at samfunnet blir mer sårbart. God forebyggende informasjonssikkerhet blir derfor stadig viktigere for samfunnssikkerheten. Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt arbeid med styrket IKT-sikkerhet i statlig sektor.