Historisk arkiv

Pass på personvernet ditt!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen ”Personvern – utsikter og utfordringar”. Meldingen er en oppfølging av Personvernkommisjonens rapport, NOU 2009:1 Individ og integritet, Personvern i det digitale samfunnet.

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen ”Personvern – utsikter og utfordringar”. Meldingen er en oppfølging av Personvernkommisjonens rapport, NOU 2009:1 Individ og integritet, Personvern i det digitale samfunnet. Stortingsmeldingen gir uttrykk for regjeringens overordnede mål i personvernarbeidet.

- Det er viktig at vi etablerer gode rammer som sikrer et godt personvern for den enkelte innbygger. Blant annet derfor varsler regjeringen i meldingen at det vil bli satt i gang et arbeid for å etablere rutiner for logging av innsyn i store registre som inneholder personopplysninger. Slik logging kan virke begrensende på urettmessig innsyn. Logging kan også gi en mulighet for den enkelte til å skaffe seg informasjon om hvem som har hatt tilgang til opplysninger om ham eller henne. sier statsråd Rigmor Aasrud

Personvern er sektorovergripende, og er viktig på mange samfunnsområder. Arbeidslivet, i samferdselssektoren, i justissektoren og i helsesektoren er noen eksempler. Både offentlig og privat virksomhet er avhengig av borgernes tillit. Godt personvern er sentralt for denne tilliten. Samtidig er det viktig at den enkelte ivaretar eget personvern, blant annet ved å tenke seg om når de gir fra seg personopplysninger og stille krav til de som mottar dem.

- Den teknologiske utviklingen skaper både muligheter og utfordringer for personvernet. I dagliglivet etterlater vi oss store mengder personopplysninger hver eneste dag. Det blir stadig enklere og billigere å samle inn og lagre enorme mengder opplysninger over tid. Samtidig åpner teknologien for nye måter å ivareta personvernet på. Eksempler er elektronisk tilgang til egne personopplysninger gjennom sikre, nettbaserte innloggingsløsninger, elektronisk varsling når opplysninger utleveres, og logging som muliggjør etterkontroll av andres innsyn i personopplysninger, sier Aasrud.

Det pågår omfattende revisjonsarbeider av internasjonalt personvernregelverk med betydning for Norge. På sikt kan det derfor bli aktuelt å revidere det norske personvernregelverket. Stortingsmeldingen gjør rede for hvilke prinsipper regjeringen mener bør legges til grunn i nasjonalt personvernarbeid i påvente av regelverksrevisjon.

Personvernregelverket er vanskelig for mange. Sentralt i meldingen er derfor råd og veiledning om hvordan handlingsrommet i regelverket best kan brukes. Regjeringen varsler at det vil bli utarbeidet flere veiledere for hvordan reglene kan etterleves.

15 råd om personvern
I forbindelse med stortingsmeldingen kommer statsråd Rigmor Aasrud med følgende råd til både den enkelte innbygger og til de som behandler personopplysninger:

Du kan kreve:

 • Å få se opplysningene andre har lagra om deg.
 • At opplysninger om deg som er gale blir rettet opp.
 • Sletting av opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige.
 • At informasjon om behandling av opplysninger er mulig å forstå.
 • Å få informasjon om hva opplysninger om deg brukes til og hvem som kan se dem.

Du bør:

 • Være bevisst når du gir fra deg personopplysninger.
 • Ikke gi fra deg flere opplysninger enn nødvendig.
 • Sette deg inn i brukervilkår/personvernvilkår.
 • Velge anonyme alternativer hvis det er mulig.
 • Lære barna dine nettvett.

Du som behandler personopplysninger må:

 • Ikke samle inn og lagre flere personopplysninger enn du trenger.
 • Bare bruke opplysninger til det de er hentet inn for.
 • Ha gode rutiner for sletting av unødvendige opplysninger.
 • Sørge for god informasjonssikkerhet.
 • Gi god og enkel informasjon om behandling av personopplysninger til de registrerte.

Personvern – utsikter og utfordringar